پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-5) , صفحات (190-201)

عنوان : ( مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور )

نویسندگان: اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , علی خراسانی , عباس مجد آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر شوری در سه مرحله رشدی بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم گندم، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی هسته ای کرج اجراء شد. تیمار زمان نمونه برداری در سه مرحله رشدی (پنجه زنی، گرده افشانی و 10 روز پس از گرده افشانی) در پلات اصلی و ترکیب دو رقم گندم به نامهای بم مقاوم به تنش شوری و تجن (حساس به تنش شوری به صورت فاکتوریل ،به همراه پنج تیمار شوری 1،3 (10 و 8 ،6 ، 12 دسی زیمنس بر متر در پلات های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد تنش شوری در طول فصل رشد مقدار نسبی آب گیاه (RWC) و میزان پروتئین های محلول در هر دو رقم را کاهش داد. فعالیت آنز یم سوپر اکسید و سبب افزایش میزان کل کلروفیل، مالوندآلدئید (MDA) نیز در شرایط آبیاری با آب شور به طور معنی داری افزایش یافت. نتایج حاکی از آن بود که رقم مقاوم بم که در شرایط تنش شوری از دسموتاز(SOD) مالوندآلدئید پائین تر، مقدار نسبی آب کمتر، پروتئین بیشتر و میزان کلروفیل کمتری برخوردار بود، بیشترین فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز را نیز در و میزان کلروفیل بالاتری از خود نشان داد، اما RWC مقایسه با رقم تجن از خود نشان داد. رقم حساس تجن در شرایط تنش در مقایسه با شاهد همراه نبود. بنابراین به نظر می رسد عدم افزایش کافی در فعالیت آنزیم های آنتی SOD افزایش در شاخصهای فیزیولوژیکی مذکور با فعالیت بیشتر آنزیم اکسیدان در رقم تجن منجر به کاهش توانائی گیاه جهت تحمل صدمات ناشی از تنش شوری می گردد، لذا رقم حساس به شوری تجن با استفاده از و افزایش میزان کلروفیل به مقابله با تنش شوری پرداخته است. بنابراین به نظر می رسد، RWC مکانیز م های اجتناب از شوری مانند حفظ مقادیر بالاتر مطالعه برخی از صفات فیزیولوژیک مهم در حساس ترین مراحل رشدی گیاه می تواند در تعیین میزان تحمل به شوری ارقام گندم موثر باشد.

کلمات کلیدی

, شوری, فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز, کلروفیل, پروتئین و مالوندآلدئید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025959,
author = {برزوئی, اعظم and کافی, محمد and خزاعی, حمیدرضا and علی خراسانی and عباس مجد آبادی},
title = {مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {190--201},
numpages = {11},
keywords = {شوری، فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز، کلروفیل، پروتئین و مالوندآلدئید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شور
%A برزوئی, اعظم
%A کافی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A علی خراسانی
%A عباس مجد آبادی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]