اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (19), شماره (74), سال (2011-8) , صفحات (120-134)

عنوان : ( بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد بخشوده , علی فیروز زارع , یداله آذین فر , افسانه نیکوکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واردات علوفه کم کشش است. در مورد شیر نیز نتایج مشابهی حاصل شد. قیمت دوره گذشته گوشت مرغ نیز مؤثرترین عامل در افزایش عرضه گوشت مرغ در دوره بعد شناخته شد. همچنین قیمت تخم مرغ با یک وقفه زمانی و میزان عرضه دان به ترتیب پر کششترین عوامل مؤثر بر افزایش عرضه تخم مرغ می باشند. عرضه گوشت ماهی نیز تابعی مستقیم از قیمت ماهی، تعرفه واردات ماهی، سرمایه گذاری در شیلات با یک وقفه زمانی و عرضه دوره گذشته گوشت ماهی و تابعی معکوس از دستمزد نیروی کار است. گفتنی است نتایج کلی حاصل از اعمال سناریوهای مختلف در روند عرضه محصولات پروتئینی، قابل استفاده در برنامه های توسعه آتی در راستای سیاستگذاریهای مناسب مرتبط با موضوع است

کلمات کلیدی

, عرضه, پروتئین حیوانی, برنامه چهارم توسعه, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025961,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and محمد بخشوده and فیروز زارع, علی and یداله آذین فر and افسانه نیکوکار},
title = {بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2011},
volume = {19},
number = {74},
month = {August},
issn = {1022-4211},
pages = {120--134},
numpages = {14},
keywords = {عرضه، پروتئین حیوانی، برنامه چهارم توسعه، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A محمد بخشوده
%A فیروز زارع, علی
%A یداله آذین فر
%A افسانه نیکوکار
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2011

[Download]