تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (165-176)

عنوان : ( اثر تنش های اسمزی و شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی ارتیشو (Echinacea purpurea) و سرخارگل (Cynara scoolymus) )

نویسندگان: محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا احیائی , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنشهای اسمزی و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی آرتیشو و سرخارگل، چهار آزمایش جداگانه در سال 1388 در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح - 12 - و 14 ،-10 ،-8 ،-6 ،-4 ،-2 ، کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در آزمایشهای اول و دوم اثرات هشت سطح تنش اسمزی ( 0 7- و 9- بار کلرید سدیم) بر شاخصهای رشدی ،-5 ،-3 ،-1 ، بار) و در آزمایشهای سوم و چهارم نیز اثرات شش سطح تنش شوری ( 0 گیاهان ذکر شده، در مرحله ابتدایی رشد به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که گیاه آرتیشو در مقایسه با سرخارگل مقاومت بیشتری به تنشهای اسمزی و شوری دارد، به نحوی که میزان جوانهزنی آرتیشو و سرخارگل در تنش اسمزی 10 - بار به ترتیب 72 و 5 درصد بود، این مقادیر در شوری 5- بار به ترتیب 75 و 8 درصد مشاهده شد. با افزایش سطح تنش اسمزی میانگین زمان جوانهزنی بذور آرتیشو افزایش یافت، ولی در گیاه سرخارگل از این حیث تفاوت معنی داری شاهده نش د . با افزایش شدت تنشهای اسمزی و شوری نسبت طول ریشهچه به ساقهچه در آرتیشو روندی افزایشی داشت، در حالی که در مورد گیاه سرخارگل این مقدار در تنش اسمزی بدون تغییر و در تنش شوری کاهش یافت. همچنین با افزایش سطح تنش اسمزی و شوری وزن خشک گیاهچه هر دو گیاه روندی کاهشی در پیش گرفت. به طور کلی شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچهای گیاه دارویی آرتیشو در شرایط تنش به مراتب بهتر از سرخارگل بود.

کلمات کلیدی

, تنش اسمزی, میانگین زمان جوانه زنی, ریشه چه, ساقه چه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025975,
author = {امیری, محمد بهزاد and رضوانی مقدم, پرویز and احیائی, حمیدرضا and فلاحی, حمیدرضا and اقحوانی شجری, مهسا},
title = {اثر تنش های اسمزی و شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی ارتیشو (Echinacea purpurea) و سرخارگل (Cynara scoolymus)},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2228-7604},
pages = {165--176},
numpages = {11},
keywords = {تنش اسمزی، میانگین زمان جوانه زنی، ریشه چه، ساقه چه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش های اسمزی و شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی ارتیشو (Echinacea purpurea) و سرخارگل (Cynara scoolymus)
%A امیری, محمد بهزاد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A احیائی, حمیدرضا
%A فلاحی, حمیدرضا
%A اقحوانی شجری, مهسا
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2011

[Download]