همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت , 2011-11-16

عنوان : ( تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) )

نویسندگان: مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلو ک های کانل تصادفی با سه تکرار و 8 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- کود زیستی میکوریزا، 2- کود زیستی میکوریزا+ کود گاوی 3- کود زیستی میکوریزا+ورمی کمپوست4- کود زیستی میکوریزا+ کود شیمیایی - 5 کود گاوی، 6- کود آلی ورمی کمپوست، 7- کود شیمیایی، 8- شاهد. پیکر رویشی گیاه در مرحلة پنج درصد گلدهی و در دو چین (29 اردیبهشت و 15 خرداد سال 1390) برداشت شد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (28 سانتیمتر) و تعداد شاخه جانبی در بوته (2/5) در تیمار کاربرد تلفیقی کود زیستی بیوسولفور با کود گاوی و بیشترین مقدار عملکرد تر و خشک برگ، عملکرد تر و خشک کل و عملکرد خشک ساقه در تیمار مصرف منفرد کود شیمیایی بدست آمد. کاربرد منفرد کود زیستی بیوسولفور باعث افزایش نسبت برگ به ساقه (6) گردید. حداکثر مقادیر درصد و عملکرد اسانس با مصرف منفرد کود گاوی (به ترتیب 2/0% و 1753 گرم در هکتار) به دست آمد. بیشترین مقدار عملکرد تر برگ و نسبت برگ به ساقه در چین اول و بیشترین مقادیر ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی در بوته، عملکرد تر و خشک ساقه، درصد و عملکرد اسانس در چین دوم حاصل شد. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که مصرف کود شیمیایی باعث افزایش عملکرد اندام رویشی گیاه و کاربرد کودهای آلی و زیستی باعث بهبود درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی گشنیز شد.

کلمات کلیدی

, ورمی کمپوست, میکوریزا, عملکرد دانه, عملکرد اقتصادی, درصد اسانس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025999,
author = {اقحوانی شجری, مهسا and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)},
booktitle = {همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ورمی کمپوست،میکوریزا، عملکرد دانه، عملکرد اقتصادی، درصد اسانس،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
%D 2011

[Download]