دانش و توسعه, شماره (17), سال (2006-3) , صفحات (123-145)

عنوان : Evaluation of Economic Science Methodology Theories ( ارزیابی نظریات روش شناسی علم اقتصاد )

نویسندگان: سیدعلی اکبر رزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیوه های دوگانه استدلال یعنی قیاس واستقراء ونیز روشهای شناخت به ترتیب عقلی ( نظری ) وتجربی که براساس آنها شکل می گیرند پایه های اساسی روش تحقیق وبنیادی ترین مباحث درنظام معرفت بشری به شمار می روند.بکار گیری هر یک از این روش ها درحوزه ای نامناسب لطمات بزرگی را به حیات بشری وارد نموده و خواهد نمود. بسیاری ازصاحبنظران براین عقیده اند که افراط در استفاده از روش های عقلی در دوره ای موجب انحطاط علمی و عقب ماندگی مادی بشر شده و متقابلا تجربه گرایی افراطی دردوسه قرن اخیر محو تدریجی شخصیت معنوی انسان را موجب گردیده است. به دلیل کلان تر بودن نتیجه و دشواری تشخیص نوع روش تحقیق مناسب با رفتار متغیر انسان ها، درمیان شاخه های مختلف علوم، تاثیرمباحث روش شناسی و انتخابی که دراین زمینه صورت می گیرد برعلوم انسانی واجتماعی ازاهمیت بیشتری برخوردار بوده ودقت بیشتری را طلب می نماید. دراین میان علم اقتصاد به دلیل ماهیت موضوعی منحصر به فرد خود ویژگیهای روش شناسی پیچیده تر ومتفاوت تری نسبت به شاخه های دیگر علوم انسانی دارد. دریک طرف طیف گسترده موضوعات این علم مسائلی همچون تولید ، هزینه وگردش پول قراردارند که تصمیم گیری انسان و ویژگیهای روحی آدمی تاثیر چندانی برآنها نداشته وازنظر روش تحقیق به مسائل علوم تجربی همچون علم فیزیک شباهت دارند.اما درطرف مقابل مسائلی مثل تقاضا وعرضه قراردارند که به طرز گسترده ای ازویژگیهای روحی انسان متاثر بوده وویژگیهای روش شناسی دیگری را دارا می باشند. برطبق یک طبقه بندی که امروزه بین اقتصاددانان مقبولیت دارد قضایای اقتصادی به دوگروه قضایای ارزشی (‌normative )وقضایای اثباتی یا عینی (‌positive) تقسیم شده اند ودرمورد روش تحقیق درهریک ازآنها نظراتی ابراز شده است که این نظریات در این مقاله بطور خلاصه مطرح ومورد نقد وبررسی قرارمی گیرند.

کلمات کلیدی

ارزیابی نظریات روش شناسی علم اقتصاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102601,
author = {رزمی, سیدعلی اکبر},
title = {Evaluation of Economic Science Methodology Theories},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2006},
number = {17},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {123--145},
numpages = {22},
keywords = {ارزیابی نظریات روش شناسی علم اقتصاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Evaluation of Economic Science Methodology Theories
%A رزمی, سیدعلی اکبر
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2006

[Download]