اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (13), شماره (51), سال (2011-10) , صفحات (9-40)

عنوان : ( تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمن )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مریم ابراهیمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مقدمه: در طول سه دهه­ی اخیر مراقبت و بازتوانی از بیماران روانی مزمن در نظام بهداشت روانی مورد توجه فزاینده بوده است. این تحقیق جهت تعیین تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی بیماران روانی مزمن انجام گرفته است. روش­کار: پژوهش حاضر یک مطالعه­ی شبه تجربی است که در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمن عاتف مشهد در شهریور ماه 1389 انجام گردیده است. جامعه­ی پژوهش شامل بیماران روانی مزمن زن بستری در مرکز بوده که از بین آن­ها 28 بیمار روانی مزمن زن واجد معیارهای ورودی پژوهش به شیوه­ی نمونه­ی در دسترس انتخاب و به روش گمارش تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون تخصیص یافتند. سپس میزان مهارت ارتباط بین فردی آنان توسط پرسش­نامه­ی هوش هیجانی بار­آن ارزیابی شد. آن­گاه 8 جلسه­ی هنردرمانی گروهی برای گروه آزمون اجرا گردید. گروه شاهد، برنامه­ی مراقبتی معمول را دریافت کردند. پس از انجام مداخله، میزان مهارت ارتباط بین فردی بیماران مجددا اندازه گیری و داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تحلیل گردید. یافته­ها: میان دو گروه نمونه، تفاوت نمرات در آزمون ارتباط بین فردی معنی­دار بود (0001/0>P). هم­چنین مقایسه­ی نمرات ارتباط بین فردی افراد حتی پس از تعدیل نمرات پیش آزمون نیز معنی­دار گزارش گردید (0001/0>P). نتیجه­گیری: اجرای هنردرمانی گروهی سبب افزایش میزان مهارت ارتباط بین فردی در زنان بستری مبتلا به اختلال روانی مزمن گردید.

کلمات کلیدی

, اختلال روان­پزشکی مزمن, هنردرمانی, مهارت ارتباط بین فردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026010,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and مریم ابراهیمی نژاد},
title = {تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمن},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2011},
volume = {13},
number = {51},
month = {October},
issn = {1028-6918},
pages = {9--40},
numpages = {31},
keywords = {اختلال روان­پزشکی مزمن، هنردرمانی، مهارت ارتباط بین فردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمن
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A مریم ابراهیمی نژاد
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2011

[Download]