اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (13), شماره (51), سال (2011-10) , صفحات (230-242)

عنوان : ( اعتباریابی پرسش­ نامه­ ی مثلث شناختی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , حسن گرجیان مهلبانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مقدمه: هدف این پژوهش هنجاریابی پرسش­نامه­ی مثلث شناختی (CTI) در میان دانشجویان بود. این پرسش­نامه، شیوه­ی تفکر افراد افسرده را درباره­ی خود، دنیا و آینده می­سنجد. روش­کار: مطالعه­ی حاضر از نوع مقطعی­توصیفی بوده و برای اعتباریابی آن 412 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد (157 نفر مرد و 255 نفر زن) در سال تحصیلی 89-1388 به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده­ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته­ها: ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 85/0 و برای خرده­مقیاس­های ­نگرش نسبت به خود 80/0، نگرش نسبت به دنیا 73/0 و نگرش نسبت به آینده 81/0 می­باشد. هم­چنین، در این هنجاریابی سئوالاتی که همخوانی معتبری نداشتند، مشخص شدند. نتیجه­گیری: پرسش­نامه­ی مثلث شناختی روی دانشجویان ایرانی می­تواند به عنوان یک ابزار پایا و معتبر برای ارزیابی مثلث شناختی نظریه­ی بک و برای سنجش شیوه­ی تفکر دانشجویان افسرده باشد.

کلمات کلیدی

, آینده, افسردگی, پرسش­نامه­ی مثلث شناختی, خود,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026011,
author = {کیمیایی, سیدعلی and گرجیان مهلبانی, حسن},
title = {اعتباریابی پرسش­ نامه­ ی مثلث شناختی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2011},
volume = {13},
number = {51},
month = {October},
issn = {1028-6918},
pages = {230--242},
numpages = {12},
keywords = {آینده، افسردگی، پرسش­نامه­ی مثلث شناختی، خود، دنیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتباریابی پرسش­ نامه­ ی مثلث شناختی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A کیمیایی, سیدعلی
%A گرجیان مهلبانی, حسن
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2011

[Download]