حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (227-236)

عنوان : ( بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum) )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , کمال حاج محمدنیا قالی باف , سید احمد حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی کارایی برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی، آزمایشی در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل یک نوبت کاربرد سراسری علف کش (تیمار استاندارد)، یک مرحله کولتیواسیون تنها (بین ردیف)، یک نوبت کاربرد نواری علف کش (روی ردیف)، تلفیق کولتیواسیون + کاربرد نواری علف کش به همراه شاهد آلوده و شاهد عاری از علف های هرز بودند . در تیمارهای علف کشی، متریبوزین (سنکور) 4 در زمان قبل از سبز شدن سیب زمینی به میزان 1200 گرم ماده تجاری در هکتار مصرف شد. در تیمار نواری، عرض نوار سمپاشی 25 سانتی متر (یک سوم تیمار سراسری) بود. تیمارهای کولتیواسیون نیز سه هفته پس از سبز شدن سیب زمینی توسط کولتیواتو ر پنجه غازی انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر درصد کنترل، تراکم و زیست توده علف های هرز، شاخص سطح برگ و عملکرد سیب زمینی معنی دار بود. به طوری که بالاترین درصد کنترل عل فهای هرز و در نتیجه آن بیشترین عملکرد غده سیب زمینی به ترتیب در تیمار های شاهد عاری از علف های هرز، علف کش سراسری، تلفیق علف کش نواری+ کولتیواسیون، علف کش نواری، کولتیواسیون تنها به دست آمد. علاوه بر این ، تراکم و زیست توده کل علف های هرز در شاهد آلوده به علف های هرز بیشترین مقدار و در شاهد عاری از علف های هرز کمترین مقدار بو د. بالاترین 34 تن در هکتار) بود و بعد از آن تیمارهای کاربرد سراسری علف کش و تلفیقی به ترتیب / عملکرد غده سیب زمینی در شاهد عاری از علف های هرز ( 4327 تن در هکتار در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در این آزمایش، درصد کنترل عل فهای هرز و زیست توده آن ه ا در تیمار / 31 و 93 / با عملکرد غده 13 مدیریت تلفیقی تفاوت معنی داری با تیمار سراسری نداشت و همچنین کاهش عملکرد سیب زمینی نیز در این تیمار از حدود 10 درصد نسبت به تیمار سراسری تجاوز نکرد. بنابراین، علیرغم کاهش درصد کنترل علف های هرز و در نتیجه کاهش جزئی عملکرد سیب زمینی در تیمار تلفیقی در مقایسه با تیمار سراسری، میزان مصرف علف کش حدود 66 درصد کاهش یافت که این مسأله از نظر اقتصادی و زیست محیطی اهمیت زیادی دارد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: کاربرد سراسری علف کش, کاربرد نواری علف کش, کولتیواتور, متریبوزین, مدیریت تلفیقی علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026022,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and سید احمد حسینی},
title = {بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4749},
pages = {227--236},
numpages = {9},
keywords = {واژه های کلیدی: کاربرد سراسری علف کش، کاربرد نواری علف کش، کولتیواتور، متریبوزین، مدیریت تلفیقی علف هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum)
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A سید احمد حسینی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]