مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (43), شماره (1), سال (2011-7) , صفحات (43-50)

عنوان : ( مدلسازی عددی امواج فوق بحرانی در خمها با روش حجم محدود Roe-TVD و ارزیابی فرضیاتراه حل تحلیلی )

نویسندگان: علی رضا شمخالچیان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق جریان فوق بحرانی در کانال خمیده رینر و هاگر با روشعددی حجم محدود و دادههای آزمایشگاهی موجود رینر و هاگر مقایسه گردید. HLL شده و با روش تحلیلی ناپ‐ایپن، روش عددی آنگاه با استفاده از نتایج روش عددی، درستی فرضیات راه حل تحلیلی ارزیابی شده و دیده شد که امواج مورب فرضهای ثابت بودن ،Fr0<٤/ فوق بحرانی ایستا در مسیر خود در خم پخش میشوند. در اعداد فرود ورودی ٢ سرعت متوسط مقطع در طول خم و بدون اصطکاک بودن جریان یا ثابت بودن انرژی مخصوصبا خطای حدود یک درصد قابل قبول است و تغییرات سرعت در دیوار خارجی با خطای حداکثر چهار درصد قابل چشم پوشی است. با افزایشعدد فرود ورودی، جریان در دیواره داخلی خم خشک میشود و فرضیات فوق بی اعتبار میشوند

کلمات کلیدی

, کانالهای خمیده, جریان فوق بحرانی, امواج مورب ایستا, حجم محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026029,
author = {شمخالچیان, علی رضا and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مدلسازی عددی امواج فوق بحرانی در خمها با روش حجم محدود Roe-TVD و ارزیابی فرضیاتراه حل تحلیلی},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2011},
volume = {43},
number = {1},
month = {July},
issn = {2588-297X},
pages = {43--50},
numpages = {7},
keywords = {کانالهای خمیده، جریان فوق بحرانی، امواج مورب ایستا، حجم محدود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی عددی امواج فوق بحرانی در خمها با روش حجم محدود Roe-TVD و ارزیابی فرضیاتراه حل تحلیلی
%A شمخالچیان, علی رضا
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2011

[Download]