پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (250-259)

عنوان : ( اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار )

نویسندگان: محمد علی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر نوع و سطوح مختلف علوفه در جیرهی آغازین بر خصوصیات مرفولوژیکی و تمایز سلولی دستگاه گوارش، متابولیتهای خون و عملکرد برههای بلوچی، آزمایشی با استفاده از 35 راس برهی نژاد بلوچی با سن 3 هفتگی در دو مرحله ی آغازین ( 3 تا 9 هفتگی ) و پروار ( 9 تا 22 : 7 درصد یونجه، تیمار 3 / هفتگی) انجام شد. پنج تیمار آزمایشی شامل تیمار 1: جیرهی آغازین فاقد علوفه (تیمار شاهد)، تیمار 2: جیرهی آغازین حاوی 5 7 درصد کاه گندم و تیمار 5: جیرهی آغازین حاوی 15 درصد کاه گندم بود . / جیرهی آغازین حاوی 15 درصد یونجه، تیمار 4: جیرهی آغازین حاوی 5 افزودن هر دو علوفه باعث افزایش معنیداری در توان سایشی، میانگین هندسی اندازه قطعات جیره، فیبر مؤثر فیزیکی، نیتروژن اوره ای خون و وزن و ظرفیت معده و همچنین سبب کاهش معنیداری در غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات و مصرف خوراک و افزایش ضریب تبدیل در دو رهی آغازین شد . ضخامت لایهی کراتینه و لایهی ماهیچهای تحت تاثیر افزودن علوفهها قرارگرفت بهگونهای که نازک ترین لایه ی کراتینه و ضخیم ترین لایه ی 15 درصد کاه گندم) و کمترین آن در تیمار 1 ) ماهیچهای در تیمار 3 در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده گردید. بیشترین وزن معده و شکمبه در تیمار 5 (فاقد علوفه) مشاهده شد. همچنین بیشترین ظرفیت معده و شیردان به ترتیب در تیمارهای 5 و 1 مشاهده گردید. افزودن علوفه تاثیر معنیداری بر مقدار خوراک مصرفی و نیز ضریب تبدیل غذایی و غلظت گلوکز و نیتروژن اورهای خون در دورهی پروار نداشت هر چند که مقدار خوراک مصرفی در تیمار 5 نسبت به سایر تیمارها کاهش نشان داد. همچنین با افزودن دو نوع علوفه در جیره تفاوت معنیداری بر روی صفات مربوط به لاشه و وزن اندام های داخلی بدن در بین تیمارها مشاهده نگردید. با توجه به نتایج به دست آمده در این آزمایش، استفاده از 15 درصد یونجه در جیرهی آغازین بره های بلوچی جهت رشد و توسعهی فیزیکی بیشتر شکمبه پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, بره بلوچی, دستگاه گوارش, علوفه, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026037,
author = {نوروزیان, محمد علی and ولی زاده, رضا and نبی پور, ابوالقاسم and ناصریان, عباسعلی and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {250--259},
numpages = {9},
keywords = {بره بلوچی، دستگاه گوارش، علوفه، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار
%A نوروزیان, محمد علی
%A ولی زاده, رضا
%A نبی پور, ابوالقاسم
%A ناصریان, عباسعلی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2011

[Download]