پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (266-273)

عنوان : ( تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی )

نویسندگان: یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر روش فرآوری دانه جو و نوع منبع چربی بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی بود. تعداد 8 راس گاو 4 با چهار ج ی ره در چهار × 45 روز در قالب یک طرح مربع لات ین 4 ± 572 کیلوگرم و روزهای شیر دهی 10 ± هلشتاین شیرده با میانگین وزن 71 دوره 21 روزه تحت آزمایش قرار گرفت. جیره های آزمایشی حاصل ترکیب دو روش از فرآوری دانه جو (آسیاب کردن یا پلت کردن ) و دو منبع چرب ی (پنبه دانه یا دانه کلزا) بود. مصرف نیتروژن تحت تاثیر روش فرآوری دانه جو قرار گرفت و در گاوهایی که با جو آسیاب شده تغذیه شده بودند ب یشتر از نیتروژن ابقا شده تحت تاثیر اعمال تیمارها قرار نگرفت ولی فرآوری دانه جو دفع نیتروژن .(P= 0/ گاوهایی بود که جو پلت شده مصرف کرده بودند ( 04 مدفوع را تحت تاثیر قرار داد و در گاوهایی که جو آسیاب شده مصرف کردند بطور معنی داری بالاتر از گاوهایی بود که جو پلت شده مصرف کردند منبع چربی یا روش فرآوری دانه جو اثر معنی داری بر درصد چربی و پروتئین شیر نداشت؛ ولی مقدار مواد جامد بدون چربی تحت تاث یر .(P = 0/001) تولید شیر تحت تاث یر .(P<0/ منبع چربی و روش فرآوری دانه جو قرار گرفت و در گاوهایی که جو آسیاب شده و دانه کلزا مصرف کردند بالاتر بود ( 05 1کیلوگرم در روز بیشتر از گاوهایی بود که جو / 0 تا 9 / روش فرآوری دانه جو قرار گرفت و در گاوهایی که جو آسیاب شده مصرف کردند مقدار شیر 64 و در گاوهایی که جو آسیاب شده مصرف کردند (P = 0/ فرآوری دانه جو مصرف خوراک را تحت تاثیر قرار داد ( 04 .(P = 0/ پلت شده مصرف کردند ( 04 2کیلوگرم در روز بیشتر از گاوهایی بود که جو پلت شده مصرف کردند. منبع چربی یا روش فرآوری دانه جو اثر معنی داری بر قابلی ت / 1 تا 18 / مقدار 15 هضم مواد مغذی و متابولیتهای خونی نداشت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که فرآوری دانه جو و نوع منبع چربی می تواند عملکرد گاوهای شیرده را تحت تاثیر قرار دهد و فرآوری دانه جو در مقایسه با منبع چربی تاثیر بیشتری بر عملکرد گاوهای شیری داشت.

کلمات کلیدی

, منبع چربی, فرآوری دانه جو, جو آسیاب شده, جو پلت شده, گاوهای شیرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026039,
author = {علی جو, یونس علی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and دانش مسگران, محسن and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {266--273},
numpages = {7},
keywords = {منبع چربی، فرآوری دانه جو، جو آسیاب شده، جو پلت شده، گاوهای شیرده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی
%A علی جو, یونس علی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A دانش مسگران, محسن
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2011

[Download]