مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (1), شماره (3), سال (2011-5) , صفحات (71-81)

عنوان : ( مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیری براصلاح الگوی جریان برای افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاری روباز )

نویسندگان: کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد دبی جریان در شبکه های انتقال آب ویا مجاری فاضلاب رو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وسایل مختلفی از جمله انواع سرریز، دریچه و پارشال فلوم... در این ارتباط مورد استفاده قرار می گیرند. در مواردی که آب آبیاری همراه با مواد رسوبی یا شناور باشد مشکلاتی را در نحوه عملکرد سیستم های اندازه گیری فوق به وجود خواهد آمد. استفاده از سیستم دو کنترلی جدید سرریز- دریچه به مقدار زیادی مشکل فوق را کاهش وامکان اندازه گیری را ساده تر ودقیقتر فراهم می نماید. در این طرح سیستم سرریز – دریچه صفحه ای مستطیلی است که در قسمت انتهایی یک آبراهه قرار گرفته و جریان از سطح بالایی و زیرین آن عبور می کند. رسوبات از زیر و مواد شناور از روی سیستم سرریز- دریچه عبور می نمایند. هدف از این تحقیق مطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان و هندسه مجرا بر ضریب شدت جریان در سیستم دو کنترلی سرریز دریچه می باشد. برای این منظور مدلی از سیستم(صفحات با عرض های مختلف) در انتهای یک لوله به قطر و طول 240 و8500 میلیمتر نصب و جریان جداگانه (سرریز و دریچه) اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهد، سیستم سرریز- دریچه موجب اصلاح خطوط جریان شده، خصوصیات جریان را به شرایط تئوریک نزدیکتر ودر نتیجه کالیبراسیون ضریب شدت جریان سیستم سرریز- دریچه و تخمین دبی جریان با دقت بیشتری نسبت به سرریز های معمولی بدست می آید

کلمات کلیدی

, سیستم اندازه گیری جریان, شبکه انتقال آب, سیستم سرریز- دریچه, ضریب شدت جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026049,
author = {اسماعیلی, کاظم},
title = {مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیری براصلاح الگوی جریان برای افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاری روباز},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2011},
volume = {1},
number = {3},
month = {May},
issn = {2251-7359},
pages = {71--81},
numpages = {10},
keywords = {سیستم اندازه گیری جریان، شبکه انتقال آب، سیستم سرریز- دریچه، ضریب شدت جریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیری براصلاح الگوی جریان برای افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاری روباز
%A اسماعیلی, کاظم
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2011

[Download]