دانش و توسعه, دوره (17), شماره (34), سال (2011-3) , صفحات (126-145)

عنوان : ( عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران )

نویسندگان: محمود هوشمند , محمد دانش نیا , زهرا عبداللهی , زهره اسکندری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند به رشد صادرات کمک کند. بنابراین، در این مقاله با استفاده از سیستم معادلات همزمان (2SLS) و آمار سری زمانی سال‌های (1388 -1350) به بررسی عوامل موثر و تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تاثیر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات داشته اند همچنین سرمایه گذاری زیر ساختی دولت دارای تاثیر مثبتی بر عرضه صادرات است. از طرفی به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مازاد تقاضای داخلی هرچند از لحاظ آماری تاثیر معنی داری بر عرضه صادرات نداشته‌اند ولی ضرایب آن‌ها به ترتیب مثبت و منفی به دست آمده است.

کلمات کلیدی

, صادرات غیر نفتی, سرمایه‌گذاری زیر ساختی دولت, سیستم معادلات همزمان (2SLS), اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026056,
author = {هوشمند, محمود and محمد دانش نیا and زهرا عبداللهی and زهره اسکندری پور},
title = {عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {17},
number = {34},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {126--145},
numpages = {19},
keywords = {صادرات غیر نفتی، سرمایه‌گذاری زیر ساختی دولت، سیستم معادلات همزمان (2SLS)، اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران
%A هوشمند, محمود
%A محمد دانش نیا
%A زهرا عبداللهی
%A زهره اسکندری پور
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]