حدیث پژوهی, دوره (3), شماره (5), سال (2011-7) , صفحات (153-184)

عنوان : ( ارزیابی حدیث بساط(فرش پرنده) )

نویسندگان: مهدی جلالی , علی صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حدیث بساط جریان شگفت انگیز سیر فضائی علی(ع) با فرش پرنده است که در معیت جمعی از اصحاب پیامبر(ص) از جمله ابوبکر و عمر صورت گرفته است. این سفر برای اثبات برتری و ولایت علی(ع) بر دیگران، در زمان پیامبر(ص) از مدینه تا غار اصحاب کهف انجام شده است. و درهمه روایات بجز روایت ثعلبی، اصحاب کهف فقط به سلام علی(ع) پاسخ می‌گویند. واز پاسخ‌گویی به دیگران سر باز می‌زنند. در این نوشتار، ضمن ارائه شبکه روایی حدیث بساط، روشن شده است که راویان اصلی حدیث جابر و انس هستند. سپس گزارش کاملی از طرق شانزده‌گانه حدیث ارائه شده است. در پایان، به روش کتابخانه‌ای باتکیه بر منابع شیعه و اهل سنت همه طرق حدیث ازلحاظ سند و محتوا ارزیابی شده است که در نهایت امکان وقوعی چنین مساله‌‌ای به طورکامل پذیرفته شده است ولی بر اساس وثوق سندی که پایگاه نظری این تحقیق است، وقوع اصل خبر باتردید روبرو است، اما برپایه وثوق صدوری، صحت اصل خبر و وقوع آن را، بر اساس شهرت روایی حدیث و تلقی به قبول علمای سلف می توان پذیرفت؛ هر چند حدیث، در باره تعداد افراد و وقایع طول سفر، دچار اضطراب است.

کلمات کلیدی

, علی(ع), فضائل و مناقب, حدیث بساط, حدیث غمامه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026061,
author = {جلالی, مهدی and صادقی, علی},
title = {ارزیابی حدیث بساط(فرش پرنده)},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {5},
month = {July},
issn = {2008-6547},
pages = {153--184},
numpages = {31},
keywords = {علی(ع)، فضائل و مناقب، حدیث بساط، حدیث غمامه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی حدیث بساط(فرش پرنده)
%A جلالی, مهدی
%A صادقی, علی
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2011

[Download]