پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران - پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2011-10-25

عنوان : ( افزایش مقاومت به سایش باایجادلایه کامپوزیت سطحی توسط فراینداصطکاکی اغتشاشی(FSP) روی آلیاژهای آلومینیم )

نویسندگان: نصراله کیاجمالی , مسعود اسلامی مسرور , مهدی شفیعی حق شناس , وحیدابویی مهریزی , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضرلایه کامپوزیتی Al/SiC به روش Friction Stir Processing(FSP) روی سطح آلیاژ Al- Si-Cu تولیدشد.ذراتSiCدر شیاری که به همین منطورروی سطح فلزپایه ایجادگردید،قرارگرفت وسپس عملیات اصطکاکی اغتشاشی روی آن انجام شد.نتایج آزمون متالوگرافی نشان دادافزایش تعدادپاس های انجام شده باعث پراکندگی یکنواخت ترذرات روی سطح آلیاژ شده است.نتایج سختی نشان دادندکه سختی لایه کامپوزیتی ایجاد شده افزایش یافته است.ایجادلایه کامپوزیتی باعث افزایش مقاومت به سایش قابل توجهی نسبت به فلز پایه درسطح آلیاژ شد.افزایش مقاومت به سایش را،به افزایش سختی به علت پراکندگی یکنواخت ذرات وریزشدن دانه هانسبت داده اند.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت سازی سطحی, فراینداصطکاکی اغتشاشی(FSP) , سایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026065,
author = {کیاجمالی, نصراله and اسلامی مسرور, مسعود and مهدی شفیعی حق شناس and وحیدابویی مهریزی and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {افزایش مقاومت به سایش باایجادلایه کامپوزیت سطحی توسط فراینداصطکاکی اغتشاشی(FSP) روی آلیاژهای آلومینیم},
booktitle = {پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران - پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کامپوزیت سازی سطحی،فراینداصطکاکی اغتشاشی(FSP) ،سایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش مقاومت به سایش باایجادلایه کامپوزیت سطحی توسط فراینداصطکاکی اغتشاشی(FSP) روی آلیاژهای آلومینیم
%A کیاجمالی, نصراله
%A اسلامی مسرور, مسعود
%A مهدی شفیعی حق شناس
%A وحیدابویی مهریزی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران - پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2011

[Download]