علوم آب و خاک, دوره (15), شماره (57), سال (2011-12) , صفحات (159-168)

عنوان : ( پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک 1- رشد گیاه و ویژگ یهای فلورسانس کلروفیل برگ )

نویسندگان: حمید رضا عشقی زاده , پرویز احسان زاده , حمید خوشگفتار منش , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سینگل ویژگی های فلورسانس کلروفیل برگ و رشد چهار دورگه ذرت شامل دو دورگه ذرت شیرین (سینگل کراس کرج ۴۰۳ و 404 و دو دورگه ذرت دانه ای (Zea mays L.) سینگل کراس500 و 700 در دو سطح آهن شامل ۵ و ۵۰ میکرو مولاراز منبع FeEDTA و دو سطح رو ی شامل صفر و ۲ میکرومولار از منبع سولفات رو ی در محلول غذ ایی بررسی شد. این مطالعه به صورت آزمایش فاکتور یل در قالب طرح بلوک کامل تصاد فی در سه تکرار در پا ییز سال ۱۳۸۵ در گلخانه تحقیقاتی مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان در محیط هیدروپونیک انجا م شد . نتا یج نشان داد که افز ایش غلظت آهن محلول غذ ایی از ۵ به ۵۰ میکرومولار، مقادیر فلورسانس کمینه فلورسانس بیشینه و کارایی کوانتومی فتوسیستم دو (Fv/Fm) ، را به ترتیب حدود در سطح و48، 96 و ۱۲۳ ٪ افز ایش داد . این مقاد یر هم چنین تحت تأثیر نوع نژادگان مورد مطا لعه بود به گونه ای که بین آنها از نظر وزن خشک ریشه (در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی دار دیده شد . کمبود آهن به شکل معنی داری و از نظر دورگه های مورد مطالعه را کاهش داد . هم چنین کمبود رو ی منجر به کاهش معنی دار وزن خشک ر یشه دورگه های ۵۰۰ و ۴۰۳ شد در حا لی که تفاوت معنی داری در مورد دورگه های ۷۰۰ و ۴۰۴ مشاهده نگرد ید. نتایج این مطالعه نشان داد که تحمل به کمبود آهن و رو ی در دورگه های مورد مطالعه تفاوت چشمگیری داشت . بر اساس نتا یج به دست آمده از و یژگی های رشد و فلورسانس کلرو فیل برگ دورگه ها ی مورد مطالعه، دو دورگه ذرت دانه ای به کمبود آهن و رو ی در محلول غذ ایی متحمل تر از دو دورگه ذرت شیرین بودند . به نظر می رسد که ویژگی های فلورسانس کلرو فیل بتواند به عنوان یک شاخص مناسب در غربال دورگه های متحمل به کمبود رو ی و به و یژه کمبود آهن مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, فلورسانس کلروفیل, دورگه ذرت, روی, آهن, محلول غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026068,
author = {حمید رضا عشقی زاده and پرویز احسان زاده and حمید خوشگفتار منش and کافی, محمد},
title = {پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک 1- رشد گیاه و ویژگ یهای فلورسانس کلروفیل برگ},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2011},
volume = {15},
number = {57},
month = {December},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {159--168},
numpages = {9},
keywords = {فلورسانس کلروفیل، دورگه ذرت، روی، آهن، محلول غذایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک 1- رشد گیاه و ویژگ یهای فلورسانس کلروفیل برگ
%A حمید رضا عشقی زاده
%A پرویز احسان زاده
%A حمید خوشگفتار منش
%A کافی, محمد
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2011

[Download]