پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2003-7) , صفحات (271-279)

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) )

نویسندگان: حسن مکاریان , حمید رحیمیان مشهدی , محمد بنایان اول , ابراهیم ایزدی دربندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026072,
author = {حسن مکاریان and حمید رحیمیان مشهدی and بنایان اول, محمد and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2003},
volume = {1},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-1472},
pages = {271--279},
numpages = {8},
keywords = {به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و افزایش تراکم ذرت دانه ای بر قابلیت رقابت ذرت و علف هرز تاج خروس آزمایشی در سال زراعی 1380 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل دو تاریخ کاشت (31 اردیبهشت و 16 خرداد) به عنوان فاکتور اصلی و کشت خالص ذرت در دو تراکم (7.1 و 9.5 بوته در مترمربع) و کشت خالص و مخلوط تاج خروس با تراکم 9.5 بوته در مترمربع در دو تراکم ذرت بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصله نشان داد که تاج خروس در تاریخ کاشت دوم بدلیل بهبود شرایط محیطی نسبت به تاریخ کاشت اول بیوماس بیشتری تولید کرد. ذرت در تاریخ کاشت دوم بدلیل کوتاه شدن طول دوره رشد و نیز همزمان شدن مرحله گرده افشانی و پرشدن دانه با شرایط نامساعد محیطی، بیوماس و عملکرد دانه کمتری نسبت به تاریخ کاشت اول تولید کرد. از طرفی بهبود توان رقابت تاج خروس در تاریخ کاشت دوم نیز سبب کاهش بیشتر عملکرد ذرت در تیمارهای تداخل گردید. افزایش تراکم ذرت سبب تولید کانوپی متراکم تر شد و مانع رسیدن تشعشع به علف هرز در زیر کانوپی گردید و بیوماس علف هرز تاج خروس را بیشتر کاهش داد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L)
%A حسن مکاریان
%A حمید رحیمیان مشهدی
%A بنایان اول, محمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2003

[Download]