علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (11), شماره (3), سال (2004-11) , صفحات (45-52)

عنوان : ( تعیین آستانه خسارت اقتصادی علف های هرز سوروف (Echinocloa crus- galli) و تاج خروش (Amaranthus retroflexus) در لوبیا )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین آستانه خسارت اقتصادی علف های هرز تاج خروس و سوروف در تداخل با لوبیا (phaseolus vulgaris) آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی1380 در ایستگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تراکم های مختلف 4، 8 و 12 بوته در متر مربع تاج خروس و 10، 20و 30 بوته در متر مربع سوروف بودند که در تراکم ثابت 20 بوته در متر مربع لوبیا به صورت افزایشی اجرا شد. جهت تعیین شاخص های رقابتی علف های هرز مذکور از مدل رگوسیونی استفاده شد. نتایج حاصل از داده های آزمایشی و مدل رگرسیونی دلالت بر بالاتر بودن توان رقابتی تاج خروس داشتند و بر اساس نتایج حاصل از آستانه خسارت اقتصادی تاج خروس و سوروف در لوبیا به ترتیب ۰.۰۴ و ۰.۲۲به دست آمد که با اعمال 90 در صد در کارآیی کنترل این مقدار در هر دو گونه صفر شد.

کلمات کلیدی

, تاج خروس, سوروف, آستانه خسارت, لوبیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026074,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and محمد حسن راشد محصل},
title = {تعیین آستانه خسارت اقتصادی علف های هرز سوروف (Echinocloa crus- galli) و تاج خروش (Amaranthus retroflexus) در لوبیا},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2004},
volume = {11},
number = {3},
month = {November},
issn = {1028-3099},
pages = {45--52},
numpages = {7},
keywords = {تاج خروس، سوروف، آستانه خسارت، لوبیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین آستانه خسارت اقتصادی علف های هرز سوروف (Echinocloa crus- galli) و تاج خروش (Amaranthus retroflexus) در لوبیا
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمد حسن راشد محصل
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2004

[Download]