علوم و صنایع کشاورزی, دوره (17), شماره (2), سال (2003-12) , صفحات (195-201)

عنوان : ( مطالعه و پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس برعملکرد و اجزا عملکرد لوبیا با استفاده از سطح برگ نسبی و مدل سه پارامتری کراف )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس برعملکرد و اجزا عملکرد لوبیا با استفاده از سطح برگ نسبی تاج خروس آزمایشی در سال زراعی 80-79 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تراکمهای 0، 4، 8، 12 بوته تاج خروس در متر مربع بودند که درتراکم ثابت 20 بوته در متر مربع با لوبیا کشت شدند. برای تحلیل و پیشگویی نتایج از مدل بیولوژیکی سه پارامتری کراف و همکاران استفاده شد نتایج حاکی از حساسیت شدید لوبیا به رقابت تاج خروس بود به طوری که عملکرد بیولوژیک و دانهه لوبیا به ترتیب 05/74 و 48/76 درصد کاهش یافت. برآورد مدل از ضریب خسارتی نسبی (q) ضمن دلالت بر برتری رقابتی تاج خروس بیانگر گسترش سریع سطح برگ تاج خروس نسبت به لوبیا است و این ویژگی رقابتی در تاج خروس عامل موثری در بروز ویژگیهای رقابتی آن بوده است، از طرف دیگر مقایسه پارامتر Y__wf (عملکرد در شرایط بدون علف هرز) و m (حداکثر تلفات عملکرد) با داده های واقعی نشان از دقت بالای مدل در پیشگویی اثرات رقابتی داشت. براساس نتایج حاصل از این آزمایش تاج خروس بیشترین اثر خود را برعملکرد از طریق کاهش تعداد غلاف و ساقه های فرعی اعمال نموده است و تعداد دانه در غلاف، وزن 100 دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر اثرات رقابتی تاج خروس قرار نگرفت.

کلمات کلیدی

, رقابت, لوبیا, سطح برگ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026076,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and محمد حسن راشد محصل and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {مطالعه و پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس برعملکرد و اجزا عملکرد لوبیا با استفاده از سطح برگ نسبی و مدل سه پارامتری کراف},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
volume = {17},
number = {2},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {195--201},
numpages = {6},
keywords = {رقابت، لوبیا، سطح برگ، کراف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه و پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس برعملکرد و اجزا عملکرد لوبیا با استفاده از سطح برگ نسبی و مدل سه پارامتری کراف
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمد حسن راشد محصل
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]