علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-12) , صفحات (81-89)

عنوان : ( مقایسه دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم لوبیا )

نویسندگان: عبدالرضا احمدی , محمد حسن راشد محصل , محمد علی باغستانی , محمد شاهوردی , ابراهیم ایزدی دربندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در دو رقم لوبیای قرمز درخشان (KRD-29) و صیاد (Rab-50)آزمایشی در سال 1381در ایستگاه تحقِقات جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار و 12 تیمار انجام شد. تیمار های آزمایش دو گروه 6 تایی بر اساس دوره های 14 روز پس از سبز شدن گیاه زارعی بودند. گروه اول تیمارها برای تعیین دوره بحرانی حذف علفهای هرز از هنگام سبز شدن گیاه زارعی تا مراحل 14، 28، 42، 56 و 70 روز پس از سبز شدن همراه تیمار شاهد تمام فصل عاری از علف هرز و گروه دوم برای تعیین دوره بحرانی تداخل علف های هرز تا مراحل 14، 28، 42، 56 و 70 روز پس از سبز شدن و تیمار شاهد تمام فصل تداخل علفهای هرز طرح ریزی شدند. علفهای هرز عمده در مزرعه مورد آزمایش تاج خروس، قیاق، پیچک، سوروف، و خارخسک بودند. بر مبنای %5 کاهش عملکرد قابل قبول در لوبیا، دوره بحرانی در لوبیا رقم صیاد 3 تا 11 هفته و در لوبیای رقم درخشان 2 تا 12 هفته بعد از سبز شدن بود. از آنجایی که لوبیای رقم صیاد دارای تیپ رشدی نامحدود است. وجود این ویژگی مزیتی در برتری رقابتی نسبت به رقم درخشان میباشد.

کلمات کلیدی

, دوره بحرانی, کنترل علفهای هرز, لوبیای درخشان, لوبیای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026077,
author = {عبدالرضا احمدی and محمد حسن راشد محصل and محمد علی باغستانی and محمد شاهوردی and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {مقایسه دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم لوبیا},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {18},
number = {1},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {81--89},
numpages = {8},
keywords = {دوره بحرانی، کنترل علفهای هرز، لوبیای درخشان، لوبیای صیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم لوبیا
%A عبدالرضا احمدی
%A محمد حسن راشد محصل
%A محمد علی باغستانی
%A محمد شاهوردی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]