ورزش و علوم زیست حرکتی, دوره (2), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (54-67)

عنوان : ( مقایسه تغییرات ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی بازیکنان فوتبال طی فصل مسابقات )

نویسندگان: مجید فرح نیا , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: آمادگی جسمانی یکی از عوامل کلیدی موفقیت بازیکنان به هنگام مسابقه فوتبال است. در این میان عواملی چون ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی نقش اساسی در موفقیت تیم دارند. بنابراین هدف ما از این تحقیق مقایسه تغییرات ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی بازیکنان فوتبال طی فصل مسابقات بود. روش شناسی : در این تحقیق 24 بازیکن (8 مدافع، 8 هافبک و 8 مهاجم) از تیم فوتبال پاسارگاد مشهد حاضر در لیگ دسته دو کشور، به روش نمونه گیری انتخابی و در دسترس به طور داوطلبانه شرکت کردند. در شروع فصل مسابقات و بعد از انجام 15 مسابقه با استفاده از دستگاه سنجش ترکیب بدن، پروتکل نوارگردان آستراند و آزمون رست به ترتیب نمایه توده بدن، درصد چربی بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی بازیکنان اندازه گیری و با استفاده از آزمون تی استیودنت همبسته و آنالیز واریانس نتایج در سطح معنی داری 0.05?P مقایسه شد. یافته ها: در طی فصل مسابقه، نمایه توده بدن بازیکنان مدافع (0.001=P)، میانی (0.001=P) و مهاجم (0.0009=P) کاهش معنی داری نشان داد. درصد چربی بازیکنان میانی (0.001=P) و مهاجمان (0.015=P) کاهش معنی داری داشت، ولی این کاهش در مدافعان معنی دار نبود. حداکثر اکسیژن مصرفی بازیکنان میانی (0.006=P) و مهاجم (0.001= P) افزایش، و مدافعان (0.013=P) کاهش معنی داری داشت. توان بی هوازی مدافعان و مهاجمان افزایش معنی داری نشان داد (0.001=P). بحث و نتیجه گیری: فصل مسابقات احتمالا می تواند تغییراتی در نیمرخ ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی بازیکنان مدافع، میانی و مهاجم ایجاد کند، البته این تغییرات به وی‍ژگی وظایف پست ها و سبک یا روش بازی تیم بستگی دارد. این یافته ها به مربیان توصیه می کند که با انجام آزمون هایی در طی فصل مسابقات از میزان تغییرات آگاهی یابند و تمرینات فصل را مطابق با وظایف پستی طرح کنند تا آمادگی بازیکنان دچار نقصان نشود.

کلمات کلیدی

, ترکیب بدن, حداکثر اکسیژن مصرفی, توان بی هوازی, بازیکنان فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026092,
author = {فرح نیا, مجید and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {مقایسه تغییرات ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی بازیکنان فوتبال طی فصل مسابقات},
journal = {ورزش و علوم زیست حرکتی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-723x},
pages = {54--67},
numpages = {13},
keywords = {ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی، توان بی هوازی، بازیکنان فوتبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تغییرات ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی بازیکنان فوتبال طی فصل مسابقات
%A فرح نیا, مجید
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J ورزش و علوم زیست حرکتی
%@ 2228-723x
%D 2011

[Download]