پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (179-184)

عنوان : ( برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین )

نویسندگان: محمد تیموریان نصرآبادی , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این تحقیق برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی شیر با استفاده از مدل دام تک صفته و تکرار پذیری بر روی رکوردهای 305 روز سه دوره نخست شیردهی بود. همچنین این پارامترها برای صفت تولید شیر با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی بر روی رکوردهای روزآزمون دوره اول نیز برآورد شد. داده ها مربوط به رکوردهای 17055 گاو ده گله گاو شیری هلشتاین استان خراسان رضوی در طی سال های 1375 تا 1386 می باشد. بیشترین وراثت پذیری صفات تولید شیر و چربی در دورده اول شیردهی مشاهده شد. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بالایی بین تولید شیر و چربی در دوره های مختلف وجود داشت. همبستگی بین دوره های غیر متوالی با افزایش فاصله بین دوره ها، کاهش پیدا کرد. مدل رگرسیون تصادفی تک صفته برای تخمین مولفه های کوواریانس روزآزمون تولید شیر اولین دوره شیردهی استفاده شد و پارامترهای ژنتیکی در طول دوره برآورد گردید. واریانس فنوتیپی صفت تولید شیر در طول دوره ثابت نبود و در شروع و پایان دوره بیشتر بود. حداکثر واریانس باقی مانده در ابتدای دوره تخمین زده شد. حداقل و حداکثر واریانس ژنتیکی افزایشی در ابتدا و ماه هشتم دوره برآورد گردید و برآورد وراثت پذیری در ابتدای دوره از همه کمتر بود(07/0) و تا ماه هشتم دوره افزایش پیدا کرد(28/0).

کلمات کلیدی

, پارامترهای ژنتیکی, رگرسیون تصادفی, مدل روزآزمون, وراثت پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026126,
author = {تیموریان نصرآبادی, محمد and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی},
title = {برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-3106},
pages = {179--184},
numpages = {5},
keywords = {پارامترهای ژنتیکی، رگرسیون تصادفی، مدل روزآزمون، وراثت پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین
%A تیموریان نصرآبادی, محمد
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2011

[Download]