پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی- دانشگاه تربیت معلم , 2011-12-11

عنوان : ( ارزیابی قابلیت انتقال آبخوان دشت بجنورد با استفاده از داده های سونداژ الکتریکی )

نویسندگان: مجید الطافی دادگر , حسین محمدزاده , روح الامین بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مدیریت منابع آبهای زیرزمینی و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب، کسب دانش در رابطه با پارامترهای هیدرولیکی آبخوان (T,K,S)، امری حیاتی است. رایج ترین و مفید ترین روش در تعیین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان، انجام آزمایش پمپاژ بر روی چاه های آب است. ارزیابی پارامترهای فوق با روش آزمایش پمپاژ نه تنها نیازمند شرایط لازم است بلکه دارای محدودیت هایی نظیر صرف وقت و هزینه های نسبتا بالا است. تلفیق نتایج حاصل از داده های ژئوفیزیکی با نتایج حاصل از تفسیر داده های هیدروژئولوژی اندازه گیری شده، اندکی از هزینه ها را کاهش می دهد. دراین روش از طریق برقراری همبستگی بین داده های حاصل از مقاومت عرضی اصلاح شده لایه آبدار و نتایج آزمایشات پمپاژ می توان رابطه بین آنها را درسطح دشت برقرار و درنتیجه پارامترهای هیدرولیکی آبخوان را برآورد نمود. در این تحقیق تعداد 26 سونداژ الکتریکی قائم که در دشت پراکنش مناسبی داشتند انتخاب شده است. با استفاده از اطلاعات سونداژهایی که در مجاورت چاه های آزمایش پمپاژ قرار داشتند ابتدا مقاومت عرضی در هر سونداژ محاسبه و با استفاده از مقاومت آب اندازه گیری شده در چاه های اطراف سونداژها، مقاومت عرضی اصلاح گردیده است. با استفاده از نتایج بدست آمده انطباق قابل قبولی بین قابلیت انتقال حاصل از آزمایش پمپاژ با مقاومت عرضی اصلاح شده در محل چاه های آزمایش پمپاژ ایجاد شده است (6/143- × (R\'T)503/ 0=T ) و مقدار قابلیت انتقال در سایر نقاط تعیین و نقشه هم قابلیت انتقال دشت تهیه گردید.

کلمات کلیدی

, قابلیت انتقال, سونداژ قائم الکتریکی, آبخوان دشت بجنورد, مقاومت عرضی اصلاح شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026130,
author = {الطافی دادگر, مجید and محمدزاده, حسین and روح الامین بهرامی},
title = {ارزیابی قابلیت انتقال آبخوان دشت بجنورد با استفاده از داده های سونداژ الکتریکی},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی- دانشگاه تربیت معلم},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {قابلیت انتقال، سونداژ قائم الکتریکی، آبخوان دشت بجنورد، مقاومت عرضی اصلاح شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی قابلیت انتقال آبخوان دشت بجنورد با استفاده از داده های سونداژ الکتریکی
%A الطافی دادگر, مجید
%A محمدزاده, حسین
%A روح الامین بهرامی
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی- دانشگاه تربیت معلم
%D 2011

[Download]