پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (1), شماره (91), سال (2011-8) , صفحات (44-50)

عنوان : ( بررسی چند شکلی اگزون 20 ژن گیرنده لپتین در نژادهای گاو بومی سیستانی، گلپایگانی، نجدی و سرابی )

نویسندگان: علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , عبدالروف الشوکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیرنده های ژن لپتین گلیکوپروتئین هایی هستند که در درون و سطح غشاء سلولی و همچنین در سیتوپلاسم قرار دارند. در گاو ژن گیرنده لپتین بر روی کروموزوم 3 قرار گرفته است. در این مطالعه از 53 گاو سیستانی، 72 گاو گلپایگانی، 42 گاو نجدی و 129 گاو سرابی نمونه خون جمع آوری و استخراج DNA انجام شد. واکنش زنجیره پلی مراز جهت تکثیر قطعه 198 جفت بازی از اگزون 20 این ژن انجام گرفت و سپس با آنزیم Fok I هضم گردید. آلل C دو قطعه 124 و 73 جفت بازی و آلل T سه قطعه 97، 73 و 27 جفت بازی را نشان دادند. فراوانی های ژنوتیپی CC و TC به ترتیب برای نژادهای سیستانی، گلپایگانی، نجدی و سرابی برابر با (811/0 و 189/0)، (833/0 و 167/0)، (810/0 و 190/0) و (550/0 و 450/0) بودند و همچنین ژنوتیپ هموزیگوت جهش یافته در هیچ یک از نژادها مشاهده نشد. فراوانی های آللی نیز برای آللهای C و T (906/0 و 094/0)، (917/0 و 083/0)، (905/0 و 095/0) و (775/ و 225/0) به همان ترتیب برآورد گردیدند. تعادل هاردی –وینبرگ در جمعیت نژادهای سیستانی، گلپایگانی و نجدی برقرار بود ولی در نژاد سرابی برقرار نبود.

کلمات کلیدی

, گیرنده لپتین, RFLP, سیستانی, گلپایگانی, نجدی و سرابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026131,
author = {اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی and الشوکانی, عبدالروف},
title = {بررسی چند شکلی اگزون 20 ژن گیرنده لپتین در نژادهای گاو بومی سیستانی، گلپایگانی، نجدی و سرابی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {91},
month = {August},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {44--50},
numpages = {6},
keywords = {گیرنده لپتین، RFLP، سیستانی، گلپایگانی، نجدی و سرابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چند شکلی اگزون 20 ژن گیرنده لپتین در نژادهای گاو بومی سیستانی، گلپایگانی، نجدی و سرابی
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A الشوکانی, عبدالروف
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2011

[Download]