پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( ارزیابی تأثیر خشکسالی بر افت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت فسا) )

نویسندگان: محبوبه صیف , حسین محمدزاده , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با هدف رفتارسنجی افت سطح آب های زیرزمینی آبخوان دشت فسا در مقابل خشکسالی انجام شده است . با مطالعه تغییرات بارندگی در 2 ایستگاه هواشناسی و کل منطقه ، حجم تخلیه از چشمه ها، قنوات و چاه های بهره برداری و سطح آب زیرزمینی 17 حلقه چاه پیزومتری سعی در بررسی جامع دلایل افت سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت فسا شده است . در این تحقیق خشکسالی هواشناسی توسط شاخص بارش استاندارد شده (SPI) بررسی گردیده است ، نتایج نشان دهنده ی وقوع 8 مورد خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در طول دوره آماری 1388-1357 می باشد . نتایج بررسی ضریب همبستگی بین شاخص SPI در مقیاس های زمانی 1، 3، 6، 9، 12، 18، 24 و 48 ماهه با سطح آب زیرزمینی با تأخیر زمانی 1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 12، 18، 24، 48 ماهه در دو ایستگاه بارانسنج معمولی و سینوپتیک فسا و هم چنین در کل منطقه نشان داد که ، شاخص SPI با مقیاس زمانی 48 ماهه با سطح آب زیرزمینی بدون تأخیر زمانی بیشترین همبستگی را دارا می باشد . هم چنین بررسی رگرسیون خطی بین نوسانات سطح آب زیرزمینی و شاخص SPI در مقیاس 48 ماهه در طول دوره آماری 1388-1372 نشان داد که تقریباً 54 درصد از واریانس نوسانات سطح آب زیرزمینی در این دشت توسط این شاخص تبیین می شود.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شاخص بارش استاندارد شده, منابع آّب زیرزمینی, فسا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026135,
author = {صیف, محبوبه and محمدزاده, حسین and مساعدی, ابوالفضل},
title = {ارزیابی تأثیر خشکسالی بر افت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت فسا)},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خشکسالی، شاخص بارش استاندارد شده، منابع آّب زیرزمینی، فسا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تأثیر خشکسالی بر افت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت فسا)
%A صیف, محبوبه
%A محمدزاده, حسین
%A مساعدی, ابوالفضل
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]