رخساره های رسوبی, دوره (4), شماره (4), سال (2011-8) , صفحات (71-96)

عنوان : ( تاریخچه دیاژنز زوج لایه های گل سفید – مارن در سازند آب دراز، شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: لیلی فاتح بهاری , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند های دیاژنزی واحدهای گل سفیدی سازند آب دراز در شرق حوضه کپه داغ در دو برش حمام قلعه و پادها مورد مطالعه قرار گرفته است. واحد های گل سفیدی شامل زوج لایه هایی از گل سفید- مارن هستند که تحت تاثیر فرایند های متفاوت دیاژنتیکی قرار گرفته اند. مهم ترین فرایندها شامل سیمانی شدن، انحلال، فشردگی، نئومورفیسم افزایشی، پیریتی شدن، آشفتگی زیستی و ایجاد درزه و شکستگی است. وجود رس و همچنین عدم وجود چارچوب دانه ای در میان لایه های مارنی سبب انحلال و فشردگی بیشتر و مقدار کمتر رس و وجود دانه های بیشتر در طبقات گل سفیدی باعث تاثیر بیشتر سیمانی شدن شده است. تفسیر توالی پاراژنتیکی سازند آب دراز نشان‌دهنده تأثیر فرآیندهای دیاژنزی در محیط های دریایی، تدفینی و بالاآمدگی است.

کلمات کلیدی

, اریخچه دیاژنز زوج لایه های گل سفید – مارن در سازند آب دراز, شرق حوضه کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026144,
author = {فاتح بهاری, لیلی and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {تاریخچه دیاژنز زوج لایه های گل سفید – مارن در سازند آب دراز، شرق حوضه کپه داغ},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {4},
month = {August},
issn = {2008-787X},
pages = {71--96},
numpages = {25},
keywords = {اریخچه دیاژنز زوج لایه های گل سفید – مارن در سازند آب دراز، شرق حوضه کپه داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاریخچه دیاژنز زوج لایه های گل سفید – مارن در سازند آب دراز، شرق حوضه کپه داغ
%A فاتح بهاری, لیلی
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2011

[Download]