تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-3)

عنوان : ( قرایتی نو از قصه ی شهر سنگستان )

نویسندگان: مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پ

کلمات کلیدی

پ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102615,
author = {پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {قرایتی نو از قصه ی شهر سنگستان},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1735-1596},
keywords = {پ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قرایتی نو از قصه ی شهر سنگستان
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2007

[Download]