علوم کشاورزی ایران, دوره (37), شماره (6), سال (2006-3) , صفحات (1103-1113)

عنوان : Regenaration and prolifration of shoots from various tissue explants and comparison of shoots rooting at in vitro and in vivo conditions in African violet(Saintpaulia jonantha Wendl.) ( باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl )

نویسندگان: کوروش شجیعی , روح انگیز نادری , احمد خلیقی , علی تهرانی فر ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl

کلمات کلیدی

, باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی, Saintpaulia jonantha Wen
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102616,
author = {کوروش شجیعی and روح انگیز نادری and احمد خلیقی and تهرانی فر, علی},
title = {Regenaration and prolifration of shoots from various tissue explants and comparison of shoots rooting at in vitro and in vivo conditions in African violet(Saintpaulia jonantha Wendl.)},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2006},
volume = {37},
number = {6},
month = {March},
issn = {5652-1017},
pages = {1103--1113},
numpages = {10},
keywords = {باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Regenaration and prolifration of shoots from various tissue explants and comparison of shoots rooting at in vitro and in vivo conditions in African violet(Saintpaulia jonantha Wendl.)
%A کوروش شجیعی
%A روح انگیز نادری
%A احمد خلیقی
%A تهرانی فر, علی
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2006

[Download]