نقد ادبی, دوره (4), شماره (13), سال (2011-6) , صفحات (69-90)

عنوان : ( شخصیت کنیزک در مثنوی مولوی )

نویسندگان: نرگس خادمی , ابوالقاسم قوام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جایگاه‌هایی که زن گاهی در آثار کلاسیک فارسی در آن ظاهر می‌شود، جایی است که در آن به عنوان کنیز، در خدمت فرد یا گروهی از افراد است. زن در این جایگاه، در نقشی منفعل و اغلب به عنوان هدف جنسی صِرف و در خدمت غرایز فرد یا افرادی در جایگاه اجتماعی بالاتر است. هدف این جستار، ارائة تحلیلی از کنیزک به عنوان عاملی داستانی در مثنوی مولوی است. به این منظور، از الگوی کنشگرهای گریماس استفاده کردیم که الگویی کارآمد در تعیین میزان کنشمندی یا کنش‌پذیری عامل داستانی است. گریماس در معناشناسی روایی، الگویی پیشنهاد می‌دهد که شامل شش کنشگر است. این کنشگرها تمام کنش‌های داستانی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این شش کنشگر عبارتند از: کنشگر، شیء، ارزشی، فرستنده، گیرنده، بازدارنده و سودبرنده. در این پژوهش با بررسی شخصیت کنیزک در ارتباط متقابل او با عوامل داستانی دیگر، بر اساس یک بررسی آماری، به این نتیجه رسیدیم که شخصیت کنیزک تقریباً در تمام موقعیت‌های چهارده‌گانة بررسی شده، در جایگاه شیء ارزشی و مفعولی شخصیت‌هایی چون شاه، خلیفه و پهلوان قرار می‌گیرد. همچنین از آنجایی که در تمام موارد بررسی شده نیروی تحریک‌کنندة کنشگر، عامل شهوت است، کنیزک در تمام موقعیت‌ها کاملاً منفعل و در نقش هدفی جنسی است.

کلمات کلیدی

, گریماس, الگوی کنشگرها, کنیزک, نقد ادبی, تحلیل روایت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026165,
author = {خادمی, نرگس and قوام, ابوالقاسم},
title = {شخصیت کنیزک در مثنوی مولوی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {13},
month = {June},
issn = {2008-0360},
pages = {69--90},
numpages = {21},
keywords = {گریماس، الگوی کنشگرها، کنیزک، نقد ادبی، تحلیل روایت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شخصیت کنیزک در مثنوی مولوی
%A خادمی, نرگس
%A قوام, ابوالقاسم
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2011

[Download]