پژوهش در علوم ورزشی, دوره (6), شماره (24), سال (2009-12) , صفحات (29-44)

عنوان : ( رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با مراحل تغییر رفتار تمرینی دانشجویان )

نویسندگان: فخرالسادات طباطبائیان نیم آورد , مرجان عادل قهرمان , رضا شجیع , جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه میان اضطراب بدنی اجتماعی با مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان بود. به همین منظور پرسشنامه اضطراب بدنی اجتماعی هارت و همکاران (1989) و همچنین مقیاس مراحل تغییر رفتار تمرینی کاردینال (1997) به طور تصادفی در اختیار 380 دانشجوی (185 دانشجوی پسر و 195 دانشجوی دختر) غیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه های مذکور توسط متخصصین و ثبات درونی مقیاس اضطراب بدنی اجتماعی نیز در یک مطالعه مقدماتی با آلفای کرونباخ 83/0 تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی اسپیرمن، یو من ویتنی، کروسکال والیس و مجذور خی استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، میانگین نمره اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان پسر 28/26 و دانشجویان دختر 63/27 می باشد. بین اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان با سطوح تغییرات رفتار تمرینی آنان رابطه ای معنی دار و معکوس وجود دارد (144/0- =r ،005/0=P). بین اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری یافت نشد (05/0P>)، بین اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان به تفکیک مراحل تغییر رفتار تمرینی تفاوت معنی دار وجود دارد (01/0P<). بر پایه نتایج پژوهش، میزان بالای اضطراب بدنی اجتماعی دانشجویان با سطوح پائین فعالیت بدنی مرتبط است.

کلمات کلیدی

, اضطراب بدنی اجتماعی, رفتار تمرینی, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026168,
author = {طباطبائیان نیم آورد, فخرالسادات and عادل قهرمان, مرجان and رضا شجیع and فولادیان, جواد},
title = {رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با مراحل تغییر رفتار تمرینی دانشجویان},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {24},
month = {December},
issn = {1735-7314},
pages = {29--44},
numpages = {15},
keywords = {اضطراب بدنی اجتماعی، رفتار تمرینی، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با مراحل تغییر رفتار تمرینی دانشجویان
%A طباطبائیان نیم آورد, فخرالسادات
%A عادل قهرمان, مرجان
%A رضا شجیع
%A فولادیان, جواد
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2009

[Download]