پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (287-291)

عنوان : ( برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی )

نویسندگان: عاطفه سیددخت دهبار , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , همایون فرهنگ فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه از 171360 رکوردهای روزآزمون ماهیانه تولیدشیر گاوهای هلشتاین شیردهی اول ایران (سه بار دوشش در روز) مربوط 96 گله که در سال های 1378 تا 1387 زایش داشته اند، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی و پیش بینی ارزش اصلاحی حیوانات استفاده شد. تولید شیر روزآزمون ماهیانه، با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی آنالیز شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که میانگین وراثت پذیری برای نیمه دوم دوره شیردهی از نیمه اول آن بیشتر بود. کمترین وراثت پذیری در ماه اول و بیشترین مقدار آن در ماه های هشتم و نهم شیردهی بدست آمد. نتایج نشان داد که همبستگی ژنتیکی بین ماه های شیردهی با افزایش فاصله بین آنها کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, پارامترهای ژنتیکی, رگرسیون تصادفی, روزآزمون, گله هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026175,
author = {سیددخت دهبار, عاطفه and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی and همایون فرهنگ فر},
title = {برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-3106},
pages = {287--291},
numpages = {4},
keywords = {پارامترهای ژنتیکی، رگرسیون تصادفی، روزآزمون، گله هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی
%A سیددخت دهبار, عاطفه
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%A همایون فرهنگ فر
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2011

[Download]