پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (171-178)

عنوان : ( برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی )

نویسندگان: عبدالصمد امینی , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رکوردهای تولید شیر و چربی 28 گله گاو هلشتاین خراسان رضوی مربوط به سالهای 1387-1368 مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه تولید شیر و چربی 305 روز و دو بار دوشش دوره شیردهی اول تا سوم بود. اثرات ثابت گله، سال زایش، فصل زایش و سن زایش (تابعیت درجه دوم) بر تولید شیر و چربی دوره شیردهی اول تا سوم، تولیدات هر سه دوره (تکرار رکورد) و اثر دوره خشکی شیردهی قبلی (تابعیت درجه دوم) بر تولیدات دوره شیردهی دوم و سوم معنی دار بود(01/0>p). برآورد مولفه های کو (واریانس) با روش حداکثر درست نمایی محدود شده (REML) با نرم افزار wombat انجام گرفت. وراثت پذیری دوره شیردهی اول تا سوم (مدل تک صفته) برای صت تولید شیر به ترتیب 27/0، 19/0 و 13/0 و برای تولید چربی به ترتیب 18/0، 15/0 و 14/0 بود. وراثت پذیری تولید شیر و چربی (مدل تکرار پذیری) 21/0 و 15/0 و تکرارپذیری این صفات 46/0 و 35/0 برآورد شد. همبستگی های ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی بین مقدار شیر و محیطی بین مقدار شیر و مقدار چربی 84/0، 79/0 و 78/0 بود.

کلمات کلیدی

, همبستگی ژنتیکی, وراثت پذیری, گاوهای هلشتاین, تکرارپذیری, مدل حیوانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026178,
author = {امینی, عبدالصمد and اسلمی نژاد, علی اصغر and طهمورث پور, مجتبی},
title = {برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-3106},
pages = {171--178},
numpages = {7},
keywords = {همبستگی ژنتیکی، وراثت پذیری، گاوهای هلشتاین، تکرارپذیری، مدل حیوانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی
%A امینی, عبدالصمد
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A طهمورث پور, مجتبی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2011

[Download]