علوم باغبانی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (288-295)

عنوان : ( بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: مرتضی اعلامی , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , یحیی سلاح ورزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چمن به عنوان یکی از مهمترین گیاهان پوششی در طراحی فضای سبز دارای جایگاهی بارز و آشناست. این تحقیق به منظور بررسی اثر سوپر جاذب و ماده بازدارنده رشد پاکلوبوترازول بر صفات کمی و کیفی چمن به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد. سوپر جاذب در مقادیر شاهد (صفر)، 3 ، 6 ، 9 گرم بر کیلوگرم خاک و دور آبیاری در 3 سطح ( 2 ، 4، 6 روز) و همچنین پاکلوبوترازول (PAC) به صورت بذر مال، در 2 سطح شامل شاهد و بذر های تیمار شده با غلظت mg/lit 30 تیمارهای این آزمایش را تشکیل دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین تراکم چمن در مقدار سوپر جاذب 6 گرم بر کیلوگرم ایجاد شد. دور آبیاری 2 روز نیز بطور میانگین تراکم مطلوبتری را در مقایسه با سطوح دیگر آبیاری ایجاد نمود. همچنین کیفیت رنگ، تراکم و محتوای کلروفیل کرتهایی که سوپر جاذب دریافت کرده بودند به ترتیب 33 ، 42 و48 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد. از طرف دیگر کرت هایی که با پاکلوبوترازول تیمار شده بودند نیز در پایان نسبت به شاهد در صفات تراکم، وزن سرزنی و وزن خشک ریشه به ترتیب برابر 2، 5/7 و 11 درصد افزایش داشتند. به طور کلی با استفاده از سوپرجاذب به میزان 6 گرم در کیلوگرم خاک، برای خاکهای با بافت مشابه به همراه پاکلوبوترازول می توان با مصرف آب کمتر چمن مطلوبی را بوجود آورد.

کلمات کلیدی

, تراکم, دور آبیاری, کلروفیل, نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026200,
author = {اعلامی, مرتضی and تهرانی فر, علی and داوری نژاد, غلامحسین and سلاح ورزی, یحیی},
title = {بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4730},
pages = {288--295},
numpages = {7},
keywords = {تراکم، دور آبیاری، کلروفیل، نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد
%A اعلامی, مرتضی
%A تهرانی فر, علی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A سلاح ورزی, یحیی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]