سی امین گردهمایی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین خلیج فارس )

نویسندگان: نیره نبی خانی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , علی کدخدایی ایلخچی , محمد یوسف پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سروک یکی از واحدهای گروه بنگستان به سن کرتاسه میانی (سنومانین) است. این سازند در منطقه خلیج فارس از نظر سنگ مخزن دارای اهمیت زیادی است. سازند سروک در خلیج فارس به سه بخش میشریف، خاتیا و مدود تقسیم شده که ضخامت بخش مخزنی (میشریف) در میدان مورد مطالعه ٧٢ متر است. ناحیه مورد مطالعه در بخش شرقی خلیج فارس واقع شده است. هدف این تحقیق بررسی فرآیندهای دیاژنزی و تأثیر آن بر آیفیت مخزنی بخش بالایی سروک معادل با میشریف است. ٩۶ مقطع نازک تهیه شده ازمغزههای حفاری یکی از چاهها مورد مطالعه دقیق میکروسکوپی قرار گرفت که از مهمترین فرآیند های دیاژنزی در این سازند می توان به میکریتی شدن، سیمانی شدن، فشردگی(مکانیکی و شیمیایی)، شکستگی و پرشدگی، جانشینی(پیریتی شدن، دولومیتی شدن)، انحلال و نئومورفیسم اشاره آرد. در مقاطع مطالعه شده تخلخلهای بین دانهای، قالبی، حفرهای و شکستگی مشاهده شده است که فراوان ترین آنها، از نوع حفرهای است. در این مطالعه به منظور درک بهتری از ویژگیهای مخزنی، از طبقه بندی لوسیا استفاده شده است. با تطبیق انواع رخساره ها با گروههای پتروفیزیکی لوسیا هشت گروه سنگی در ارتباط با این مخزن شناسایی شده است آه رخساره های گرینستون و رودستون به دلیل تأثیر فرآیندهای انحلالی دارای بالاترین کیفیت مخزنی و رخساره وکستون از آیفیت مخزنی پایینتری برخوردار بوده است.

کلمات کلیدی

, دیاژنز, توالی پاراژنتیکی, کیفیت مخزنی, گروه سنگی, سروک, خلیج فارس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026219,
author = {نبی خانی, نیره and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and علی کدخدایی ایلخچی and محمد یوسف پور},
title = {تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین خلیج فارس},
booktitle = {سی امین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دیاژنز، توالی پاراژنتیکی، کیفیت مخزنی، گروه سنگی، سروک، خلیج فارس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین خلیج فارس
%A نبی خانی, نیره
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A علی کدخدایی ایلخچی
%A محمد یوسف پور
%J سی امین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]