فنی مهندسی مدرس, شماره (22), سال (2005-3) , صفحات (49-67)

عنوان : Finding Differential Characteristic of Block cipher using Hopfield Neural Network and Boltzman Machin ( تعیین مشخصه تفاضلی در الگوریتم‌های رمز قطعه ای با شبکه هاپفیلد و ماشین بولتزمن )

نویسندگان: عباس قائمی بافقی , بابک صادقیان , رضا صفابخش ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نشان می دهیم که چگونه با به کارگیری شبکه های عصبی می توان مشخصه تفاضلی مناسبی برای الگوریتم های رمز قطعه ای یافت. به این منظور عملکرد تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای مورد بررسی با یک گراف وزندار جهتدار نمایش داده می شود. با این نمایش، یافتن بهترین مشخصه تفاضلی، معادل با یافتن کم وزن ترین مسیر چند - شعبه بین دو گره آغازی و پایانی در گراف حاصل است. در این مقاله، ابتدا شبکه هاپفیلد برای یافتن بهترین مسیر چند - شعبه در گراف نمایش عملکرد تفاضلی الگوریتم رمز قطعه ای سرپنت به کار رفته است. با این شیوه، افزایش تعداد دور مشخصه، باعث افزایش احتمال رسیدن به بهینه های محلی در هنگام بهینه سازی می شود. سپس به منظور کاهش این مشکل از شیوه های آموزش احتمالی و ایده تابکاری شبیه سازی شده، استفاده شده و با به کارگیری ماشین بولتزمن، کارآیی بیشتری به دست آمده است. روند بهینه سازی برای یافتن یک مشخصه 4، 5 و 6 دوری از الگوریتم رمز سرپنت، 100 بار تکرار شده است. در این آزمایشها، جواب مطلوب با به بکارگیری شبکه هاپفیلد، به ترتیب 100، 20 و 1 بار و با به کارگیری ماشین بولتزمن، به ترتیب 100، 99 و 30 بار به دست آمده است. نتایج بررسیهای انجام شده بیانگر تاثیر مثبت آموزش احتمالی در روند بهینه سازی توسط شبکه عصبی است. مقایسه احتمال های مشخصه های به دست آمده با شیوه پیشنهادی در این مقاله با احتمال های هشت مشخصه گزارش شده در مقالات دیگر نشان می دهد که در شش مورد، نتایج ارایه شده در این مقاله بهتر از نتایج گزارش شده در سایر مقالات است و در دو مورد، احتمال های مشخصه های تفاضلی به دست آمده برابر با احتمال مشخصه های نظیر در سایر مقالات است. همچنین یک مشخصه تفاضلی برای الگوریتم رمز سرپنت 7 دوری با استفاده از ماشین بولتزمن به دست آمده که احتمال 2-125 دارد. این مشخصه، با صرفنظر کردن از مشخصه های بومرنگ گزارش شده از این الگوریتم رمز، اولین مشخصه تفاضلی برای بیش از 6 دور از آن است. این مقایسه نشان دهنده کارایی و کارامدی شبکه های عصبی برای یافتن مشخصه تفاضلی مناسب است، به طوری که کارایی در هاپفیلد بیشتر از ماشین بولتزمن است و کارآمدی در ماشین بولتزمن بیشتر است.

کلمات کلیدی

, تحلیل تفاضلی, ساختار جانشینی- جایگشتی, رمز قطعه ای سرپنت, شبکه هاپفیلد, ماشین بولتزمن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102625,
author = {قائمی بافقی, عباس and بابک صادقیان and رضا صفابخش},
title = {Finding Differential Characteristic of Block cipher using Hopfield Neural Network and Boltzman Machin},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2005},
number = {22},
month = {March},
issn = {****-0011},
pages = {49--67},
numpages = {18},
keywords = {تحلیل تفاضلی، ساختار جانشینی- جایگشتی، رمز قطعه ای سرپنت، شبکه هاپفیلد، ماشین بولتزمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Finding Differential Characteristic of Block cipher using Hopfield Neural Network and Boltzman Machin
%A قائمی بافقی, عباس
%A بابک صادقیان
%A رضا صفابخش
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2005

[Download]