Physiology and Pharmacology, دوره (16), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (70-78)

عنوان : ( بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی گرلین و لپتین بر غلظت هورمونهای تیروئیدی (T3 و T4 ) در موش صحرائی )

نویسندگان: ام البنین عمورجبی , علی مقیمی , همایون خزئلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی گرلین و لپتین بر غلظت هورمونهای تیروئیدی T3 و T4 موش صحرائی مقدمه: پپتید گرلین مترشحه از معده باعث افزایش جذب غذا از طریق مسیر AgRP/NPY ، کاهش غلظت هورمونهای تیروئیدی، و در حـــــضور گلوکز بالا باعث تحریک آزادی انسولین می شود. لپتین هورمونی است که توسط آدیپوسیت ها ترشح و منجر به کاهش جذب غذا و مهار اشتها می شود. بدلیل اهمیت هورمونهای تیروئیدی ، گرلین و لپتین در متابولیسم بدن و نیز مطالعات انجام شده تأثیرات گرلین و لپتین در میزان هورمونهای تیروییدی به طور جداگانه ؛ برآن شدیم که تأثیر برهم کنش گرلین و لپتین بر غلظت هورمونهای تیروئیدی دررت نر از طریق تزریق داخل بطنی مغز را مورد بررسی قرار دهیم . مواد و روشها: تعداد 56 رت نر ویستار به وزن 250-230 گرم به طور تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند. گروههای 1 ، 2 و 3 به ترتیب 1 ، 3 و 5 نانومول گرلین و گروههای 4 ، 5 و 6 به ترتیب 1 ، 5 و 10 نانو مول لپتین (در حجم 2 میکرولیتر) از طریق بطن جانبی مغز دریافت کردند. گروه هفتم، 5 نانو مول گرلین بهمراه 10 نانو مول لپتین (2 میکرولیتر) به مدت 3 روز از طریق بطن جانبی مغز دریافت نمودند. نمونه های خونی از یک روز قبل تا 1 روز بعد از آخرین تزریق بمدت 5 روز جمع آوری شدند. پلاسمای خون جهت اندازه گیری غلظت T3 و T4 به روش RIA مورد استفاده قرار گرفت. برش گیری از مغز جهت اطمینان از محل صحیح کانول گذاری صورت گرفت . یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تزریق درون بطن مغزی گرلین موجب کاهش معنی دار و تزریق لپتین موجب افزایش معنی دار غلظت پلاسمایی هورمون های تیروئیدی می گردد. همچنین نتایج ناشی از تزریق همزمان این دو ماده نشان داد که لپتین اثر مهاری گرلین بر غلظت هورمونهای تیروییدی را بلوک نموده است. کلمات کلیدی : گرلین ، لپتین ، تری یدوتیرونین (T3 ) ، تیروکسین (T4 ) ، تزریق ICV .

کلمات کلیدی

, گرلین , لپتین , تری یدوتیرونین (T3 ) , تیروکسین (T4 ) , تزریق ICV
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026256,
author = {عمورجبی, ام البنین and مقیمی, علی and همایون خزئلی},
title = {بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی گرلین و لپتین بر غلظت هورمونهای تیروئیدی (T3 و T4 ) در موش صحرائی},
journal = {Physiology and Pharmacology},
year = {2012},
volume = {16},
number = {1},
month = {June},
issn = {2476-5236},
pages = {70--78},
numpages = {8},
keywords = {گرلین ، لپتین ، تری یدوتیرونین (T3 ) ، تیروکسین (T4 ) ، تزریق ICV},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی گرلین و لپتین بر غلظت هورمونهای تیروئیدی (T3 و T4 ) در موش صحرائی
%A عمورجبی, ام البنین
%A مقیمی, علی
%A همایون خزئلی
%J Physiology and Pharmacology
%@ 2476-5236
%D 2012

[Download]