مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (21), شماره (6), سال (2011-8) , صفحات (67-100)

عنوان : ( بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی )

نویسندگان: مرتضی کرمی , حسین مومنی مهمویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهانی شدن موجب تغییر مشاغل و ماهیت کار میشود. تحرک آزاد کار بدون پایبندی به یک مکان خاص،انعطاف پذیری مشاغل، چند وظیفه ای بودن کار از عمده این تغییرات می باشد.بر این اساس نیروی کار نیز به مهارتهایی متفاوت با مهارتهای قبلی نیازمند است. تغییرات فوق دلالتهای مهمی را برای برنامه درسی در پی دارد که مهمترین آنها به چگونگی طراحی برنامه های درسی می باشد.ازآنجا که در اقتصاد جهانی از شایستگی های جهانی نیروی انسانی صحبت به میان می آید لذا رویکرد برنامه درسی مبتنی بر شایستگی می تواند راهبرد مناسبی جهت طراحی برنامه های درسی به منظور مجهز نمودن نیروی انسانی اقتصاد جهانی باشد. در این مقاله ما اطلاعات نظری و عملی درباره ویژگیهای اساسی شایستگی ها و بکارگیری آنها در طراحی برنامه های درسی ارائه می نماییم.بر این اساس مقاله حاضر در چهار بخش تدوین شده است:در قسمت اول ضمن بررسی ابعاد اقتصادی جهانی شدن تاثیر بازار کار جهانی بر شایستگی های نیروی انسانی مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی،تاریخچه،کاربرد و فرایند آن تشریح می گردد.در بخش سوم پیشینه پژوهشی در این زمینه با بیان چهار نمونه اجرا شده این رویکرد در زمینه های مختلف (آموزش عالی،پزشکی و سازمانی) مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش پایانی و اصلی مقاله تجربه نگارندگان در کاربست برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در صنعت و آموزش عالی مورد بحث قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, طراحی برنامه درسی, شایستگی های نیروی کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026258,
author = {کرمی, مرتضی and حسین مومنی مهمویی},
title = {بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2011},
volume = {21},
number = {6},
month = {August},
issn = {1735-4986},
pages = {67--100},
numpages = {33},
keywords = {جهانی شدن،طراحی برنامه درسی،شایستگی های نیروی کار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازار کار جهانی و تاثیر آن بر طراحی برنامه درسی
%A کرمی, مرتضی
%A حسین مومنی مهمویی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2011

[Download]