مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (19), شماره (5), سال (2011-2) , صفحات (89-113)

عنوان : ( بررسی تاثیر کاربست برنامه درسی مساله محور در آموزش تخصصی اپراتورهای تولید صنعت خودروسازی )

نویسندگان: مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روانشناسی یادگیری سازنده گرا - از موخرترین دیدگاه ها در روانشناسی یادگیری- یادگیری مساله محور را راهبردی موثر در افزایش کیفیت یادگیری می داند و متخصصان طراحی برنامه درسی با استفاده از این ادبیات، رویکرد برنامه درسی مساله محور را به منظور افزایش اثربخشی دوره های آموزشی ارائه نموده اند. در پژوهش حاضر به ارزشیابی اثربخشی کاربست این رویکرد نوین آموزشی در آموزش های صنعتی پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه آماری متشکل60 نفر از کارگران شرکت ایران خودرو خراسان بوده که بصورت تصافی انتخاب و به گروه های آزمایش وکنترل انتصاب تصادفی یافتند. جهت اجرای پژوهش، ابتدا دوره آموزشی مستندات و ابزارهای تولید بر اساس رویکرد برنامه درسی مساله محور طراحی و سپس بر روی کارگران گروه آزمایش اجرا گردید. جهت ارزیابی اثربخشی دوره حاضر، چهار متغیر رضایت، نگرش، یادگیری و تغییر رفتار فراگیران پس از دوره اندازه گیری شد و با گروهی از فراگیران که همین دوره را با رویکرد موضوع محور گذرانده بودند مورد مقایسه قرار گرفت. ابزارهای پ‍ژوهش شامل سه پرسشنامه جهت سنجش رضایت، نگرش و تغییر رفتار فراگیران و آزمون پیشرفت تحصیلی برای سنجش یادگیری بود. نتایج نشانگر آن است که بکارگیری رویکرد برنامه درسی مساله محور در آموزش های صنعتی موجب افزایش اثربخشی دوره های آموزشی می شود(000/0<p).همچنین در خصوص مولفه های تشکیل دهنده اثربخشی نتایج نشان داد که فراگیران در گروه یادگیری مساله محور رضایت بیشتر (000/0<p) نگرش مثبت تر (000/0<p) یادگیری بهتر(036/0>p) و تغییر عملکرد شایسته تری(022/0>p) در قیاس با فراگیران گروه موضوع محور داشتند.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی مساله محور, اثربخشی آموزش, آموزش صنعتی, یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026266,
author = {کرمی, مرتضی},
title = {بررسی تاثیر کاربست برنامه درسی مساله محور در آموزش تخصصی اپراتورهای تولید صنعت خودروسازی},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2011},
volume = {19},
number = {5},
month = {February},
issn = {1735-4986},
pages = {89--113},
numpages = {24},
keywords = {برنامه درسی مساله محور، اثربخشی آموزش، آموزش صنعتی، یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر کاربست برنامه درسی مساله محور در آموزش تخصصی اپراتورهای تولید صنعت خودروسازی
%A کرمی, مرتضی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2011

[Download]