پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (10), شماره (2), سال (2007-4) , صفحات (162-188)

عنوان : ( ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد ساخت وسازگرایی راهبردی نوین در ارزشیابی برنامه درسی دردوره ابتدایی )

نویسندگان: حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزشیابی برنامه درسی بعنوان یک قلمرو مطالعاتی اصلی و مهم در زیر مجموعه حوزه برنامه درسی مطرح می باشد.علیرغم ایجاد رسمی قلمرو برنامه درسی در دهه 1920 اما ظهور ارزیابی برنامه درسی مربوط به چند دهه بعد می شود. اگر چه قبل از این زمان بصورت اولیه ارزیابی از برنامه ها صورت می گرفت اما از نیمه قرن بیستم به بعد بود که این حوزه مطالعاتی بصورت خاص مورد توجه قرار گرفت.اکنون پس از گذشت چند دهه از ظهور این قلمرو مطالعاتی این حوزه دستخوش تغییراتی شده است.از سوی دیگر دوره ابتدایی با عنایت به ویژگیهایی که دارد رویکرد ارزشیابی برنامه درسی خاص خود را می طلبد.در این مقاله ضمن اشاره به مفهوم و تاریخچه ارزشیابی برنامه درسی سعی می گردد تغییر پارادایمی که در این قلمرو رخ داده است و ضرورت بکارگیری رویکرد سازنده گرا در ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد..

کلمات کلیدی

, ارزشیابی برنامه درسی, آموزش ابتدایی, برنامه درسی, الگوهای ارزشیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026267,
author = {حسین مومنی مهموئی and کرمی, مرتضی},
title = {ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد ساخت وسازگرایی راهبردی نوین در ارزشیابی برنامه درسی دردوره ابتدایی},
journal = {پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد},
year = {2007},
volume = {10},
number = {2},
month = {April},
issn = {1735-7659},
pages = {162--188},
numpages = {26},
keywords = {ارزشیابی برنامه درسی،آموزش ابتدایی،برنامه درسی،الگوهای ارزشیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد ساخت وسازگرایی راهبردی نوین در ارزشیابی برنامه درسی دردوره ابتدایی
%A حسین مومنی مهموئی
%A کرمی, مرتضی
%J پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد
%@ 1735-7659
%D 2007

[Download]