پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (11), شماره (11), سال (2007-7) , صفحات (132-154)

عنوان : ( کاربست رویکرد ساخت وسازگرایی در آموزش وپرورش )

نویسندگان: حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یادگیری انسان یکی از موضوعاتی است که درحوزه روان شناسی شناختی ازجایگاه والایی برخوردار می باشد. ازابتدای آغازعلم روان شناسی درسال 1878تا کنون صاحبنظران مختلف روانشناسی با نگریستن از زوایای مختلف به رفتار انسان سعی کرده اند تا یادگیری را تبیین کنند.ظهوردیدگاههای رفتارگرایی کلاسیک و کنش گرا، یادگیری اجتماعی،گشتالت،شناختی،پردازش اطلاعات وغیره حاصل این امر می باشد. ازجمله رویکردهای نوینی که در بحث یادگیری انسان بعنوان پارادایمی نوظهورمطرح می باشد.رویکرد ساخت وسازگرایی است که با الهام از کارهای پیاژه،دیویی،ویگوتسکی،برونروغیره شکل گرفت. در این مقاله سعی می گردد با ارایه مفهوم ،تاریخچه،انواع ومزایای ساخت وسازگرایی وکاربرد آن درآموزش وپرورش گامی درراستای آشناسازی خواننده با این رویکرد برداشته شود.

کلمات کلیدی

, ساخت وسازگرایی, شناخت گرایی, رویکردهای جدید یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026268,
author = {حسین مومنی مهموئی and کرمی, مرتضی},
title = {کاربست رویکرد ساخت وسازگرایی در آموزش وپرورش},
journal = {پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد},
year = {2007},
volume = {11},
number = {11},
month = {July},
issn = {1735-7659},
pages = {132--154},
numpages = {22},
keywords = {ساخت وسازگرایی،شناخت گرایی،رویکردهای جدید یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربست رویکرد ساخت وسازگرایی در آموزش وپرورش
%A حسین مومنی مهموئی
%A کرمی, مرتضی
%J پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد
%@ 1735-7659
%D 2007

[Download]