روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن, دوره (5), شماره (5), سال (2011-4) , صفحات (65-80)

عنوان : ( بررسی برنامه درسی تجربه شده دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی )

نویسندگان: حسین مومنی مهموئی , مرتضی کرمی , سعید تیموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش بمنظور «بررسی برنامه درسی تجربه شده دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه»انجام شده است.روش تحقیق زمینه یابی است.جامعه آماری اعضای هیات علمی و مدرسین و دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه هستند.کل جامعه آماری مورد پژوهش قرار گرفته اند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و مشاهده نظام یافته است.از آزمونt تک نمونه ای وt مستقل برای تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد: اساتید و دانشجویان معتقدند بین برنامه درسی اجراشده و تجربه شده همخوانی وجود ندارد.در اجرای برنامه درسی،از دیدگاه دانشجویان رویکرد بالنده و از دیدگاه اساتید رویکرد حمایتی موفق و حمایتی ناموفق برنامه درسی تعاملی بیشتر مورد توجه است. در مورد همخوانی برنامه درسی اجراشده و تجربه شده(نهفته،تعاملی و یادگرفته شده)بین اساتید و دانشجویان اتفاق نظر وجود دارد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی اجرا شده, برنامه درسی تجربه شده, رشته آموزش ابتدایی, آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026270,
author = {حسین مومنی مهموئی and کرمی, مرتضی and سعید تیموری},
title = {بررسی برنامه درسی تجربه شده دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی},
journal = {روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن},
year = {2011},
volume = {5},
number = {5},
month = {April},
issn = {2008-9414},
pages = {65--80},
numpages = {15},
keywords = {برنامه درسی اجرا شده،برنامه درسی تجربه شده،رشته آموزش ابتدایی،آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برنامه درسی تجربه شده دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی
%A حسین مومنی مهموئی
%A کرمی, مرتضی
%A سعید تیموری
%J روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن
%@ 2008-9414
%D 2011

[Download]