اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (1), شماره (1), سال (2011-7) , صفحات (51-77)

عنوان : ( مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل های سواری ـ مورد مطالعه، تاکسی های شهر مشهد )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , نسیم عربیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله در صدد آن است که با تحلیل منافع خصوصی و اجتماعی ناشی از جایگزینی تاکسی های دوگانه سوز به جای تاکسی های بنزینی، اقتصادی بودن این جایگزینی را بررسی کند. برای این منظور نمونه ای از 423 موردی از تاکسی های شهر مشهد انتخاب شد و از طریق پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز در مورد هزینه ها و درآمدهای این جایگزینی گرد آوری گردید. برای تحلیل داده ها از روش معادل یکنواخت سالانه استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد (با فرض ثبات کلیه موارد)، در سال 1388، جایگزینی تاکسی های دوگانه سوز به جای تاکسی های بنزین سوز در تحلیل خصوصی سالانه 2281700 ریال منفعت دارد، و در تحلیل اجتماعی (با فرض افزایش ایستگاه های پمپ گاز و صفر شدن هزینه فرصت) سالانه 2757512 ریال منفعت خواهد داشت

کلمات کلیدی

, تاکسی دوگانه سوز, گاز طبیعی فشرده, آلاینده, روش معادل یکنواخت سالانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026273,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and عربیان, نسیم},
title = {مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل های سواری ـ مورد مطالعه، تاکسی های شهر مشهد},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {July},
issn = {2251-7790},
pages = {51--77},
numpages = {26},
keywords = {تاکسی دوگانه سوز، گاز طبیعی فشرده، آلاینده، روش معادل یکنواخت سالانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل های سواری ـ مورد مطالعه، تاکسی های شهر مشهد
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A عربیان, نسیم
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2011

[Download]