اقتصاد مقداری, دوره (8), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (94-79)

عنوان : ( ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتا )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , مهدی خداپرست مشهدی , مصطفی سلیمی فر , امین حق نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله آثار متقابل و ارتباط علی میان مخارج مصرفی دولت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی را بری 9 کشور منتخب عضو اوپک طی دوره ی 1970- 2006 بررسی شده است. برای اجتناب از مسئله تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ تورم، درجه بازبودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده اند. با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مشتمل بر آزمون هم انباشتگی پانلی، و روش تعمیم یافته گشتاورها شواهد مستحکمی دال بر علیت دوطرفه مثبت میان رشد اقتصادی و اندازه ی دولت در کوتاه مدت وجود داشته است. نتایج علیت قوی؛ نتایج علیت کوتاه مدت را تائید کرده است. بر اساس این یافته ها، هم قانون واگنر و هم دیدگاه کینز حمایت شده است. همچنین تورم و درآمدهای نفتی آثار منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی غیرنفتی داشته است. تاثیر درجه بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادی از نظر آماری بی معنی بوده است. بر اساس برخی از یافته های تحقیق، تورم و درجه بازبودن اقتصاد آثار منفی و معنی داری بر اندازه دولت داشته است. در صورتی که یک تاثیر مثبت و معنی دار برای درآمدهای نفتی یافت شده است.

کلمات کلیدی

, اندازه دولت, رشد اقتصادی, هم انباشتگی, داده های پانل, علیت گرنجری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026274,
author = {فلاحی, محمدعلی and خداپرست مشهدی, مهدی and سلیمی فر, مصطفی and امین حق نژاد},
title = {ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتا},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2011},
volume = {8},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-5850},
pages = {94--79},
numpages = {-15},
keywords = {اندازه دولت، رشد اقتصادی، هم انباشتگی، داده های پانل، علیت گرنجری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتا
%A فلاحی, محمدعلی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A امین حق نژاد
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2011

[Download]