کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی , 2012-02-22

عنوان : ( کاربرد آنالیز ژن 16s rRNA در شناسایی باکتریهای لومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس )

نویسندگان: ام البنین خالدی , منصور مشرقی , سید جواد حسینی , بهار شهنواز , جمیل واعظی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: روش های مولکولی مناسب ترین ابزار برای مطالعه خاص در مورد تعداد و تنوع گونه های مورد هدف می باشد. در این تحقیق علاوه بر روشهای متداول میکروبیولوژی از ژن 16S rRNA بعنوان یک ابزار سریع و دقیق برای شناسایی باکتری های لومینسانس جداشده از حوضچه های پرورش میگو در خلیج فارس استفاده گردید مواد و روش ها: نمونه برداری از دو مزرعه (9 استخر) پرورش میگو در استان بوشهر انجام شد. جداسازی و خالص سازی آنها بااستفاده از محیط کشت های (TCBS و SWC) و با pH=7.2 انجام و. لومینسانس آنها توسط دستگاه بیولومینومتر اندازه گیری گردید. DNA کلنی هایی که بیشترین شدت نور را داشتند استخراج گردید و توالی ژن 16S rRNA تعیین و با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک با داده های موجود مقایسه گردید. نتایج: برطبق آنالیز 16S rRNA، میزان تطابق توالی های ژن مزبور در ایزوله های 1A، 1B و 2B، به ترتیب با باکتری های Vibrio alginolyticus، Vibrio owensii و Vibrio communis 99% همخوانی نشان داد. بحث: نتایج BLAST نشان می دهد که هرسه نمونه متعلق به خانواده گونه Vibrio harveyi هستند. از طرفی دو نمونه 1B و 2B مشابه بوده و تفاوتی بایکدیگر نمی کنند و باعضو دیگر خانواده Vibrio harveyi یعنی Vibrio communis تشابه دارند. نتیجه BLAST نمونه 1A، آن را مشابه گونه Vibrio alginolyticus نشان می دهد اما همین گونه نزدیکی زیادی با گونه مادری یعنی Vibrio harveyi دارد. نتیجه گیری: گونه Vibrio harveyi به عنوان یک گونه اجدادی برای چندین گونه محسوب می شود که از نظر توالی 16s rRNA تا حدی از یکدیگر جداشده اند و تفاوت نوکلئوتیدی پیدا کرده اند. اما برای جدایی گونه های تازه جداشده از گونه مادری Vibrio harveyi زمان تکاملی بیشتری مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, 16srRNA gene, باکتریهای لومینسانس؛ حوضچه های پرورش میگو, جنس ویبریو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026283,
author = {خالدی, ام البنین and مشرقی, منصور and سید جواد حسینی and شهنواز, بهار and واعظی, جمیل},
title = {کاربرد آنالیز ژن 16s rRNA در شناسایی باکتریهای لومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس},
booktitle = {کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {16srRNA gene; باکتریهای لومینسانس؛ حوضچه های پرورش میگو; جنس ویبریو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد آنالیز ژن 16s rRNA در شناسایی باکتریهای لومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس
%A خالدی, ام البنین
%A مشرقی, منصور
%A سید جواد حسینی
%A شهنواز, بهار
%A واعظی, جمیل
%J کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
%D 2012

[Download]