کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی , 2012-02-22

عنوان : ( ردیابی باکتری های لومینسانس در حوضچه های پرورش میگو نواحی خلیج فارس )

نویسندگان: ام البنین خالدی , منصور مشرقی , سید جواد حسینی , بهار شهنواز , جمیل واعظی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: باکتری های لومینسانس دریایی از جالب توجه ترین موجودات دریایی هستند که مطالعه آنها از جنبه های مختلف اکولوژیکی و بیوتکنولوژیکی اهمیت دارد. از آنجائیکه اطلاعات کمی در خصوص حضور این میکروارگانیسم ها در محیط های مختلف طبیعی و مصنوعی ایران وجود دارد در این مطالعه سعی گردیده است حضور یا عدم حضور این باکتریها و خصوصیات مختلف بیولوژیکی و شیمیایی آنها، در حوضچه های طبیعی پرورش میگو که با آب خیلج فارس مرتبط هستند، مورد بررسی قرار گیرند. مواد و روش ها: شدنمونه های آب از دو مزرعه (9 استخر) پرورش میگو در استان بوشهر بدست آمد و در محیط کشت TCBS(محیط کشت اختصاصی ویبریو) حاوی 1.5% نمک و7.2=pH در دمای 37 و 25 درجه سانتیگراد کشت داده شدند. کلنی های حاصل به محیط کشت SWC منتقل گردید و قدرت اتساع نور لومینسانس توسط اتاق تاریک و دستگاه لومینومتر مورد بررسی قرار گرفت. از روشهای کلاسیک میکروبیولوژی و بعضی از تست های بیوشیمیایی مانند: ژلاتیناز، Dnase، تولید اندول و لیزین دکربوکسیلاز برای تعیین خصوصیات این باکتریها استفاده گردید. نتایج: مشاهدات میکروسکوپی نشان داد همه ایزوله ها گرم منفی هستند. دو ایزوله لومینسانس 1B و 2B در دمای°C 25 و ایزوله 1A در دمای°C 37 جداشد. شدت نور هر سه ایزوله RUL/s30000000 بود. تولید اندول، فعالیت Dnase، تخمیر گلوکز، لیزین دکربوکسیلاسیون، تولید H2S و تست حرکت هرسه ایزوله مثبت بود. فعالیت ژلاتیناز ایزوله 1Aو 1B مثبت و در ایزوله 2B منفی بود. بحث: برطبق مورفولوژی کلنی ها و تست های بیوشیمیایی، ایزوله های لومینسانس به خانوداه وبیریوناسه، جنس ویبریو شباهت نشان می دهند. نتیجه گیری: روشهای بکاربرده شده در این تحقیق برای تعیین حضور و جداسازی باکتریهای لومینسانس کارایی لازم را دارا می باشد که می تواند الگوی مناسبی برای بررسی این میکروارگانیسم های مهم در دیگر محیط های طبیعی ایران باشد. برای تعیین اختلاف بین جنس و گونه علاوه بر تعیین شدت نور لومینسانس، سایرخصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی دیگر این باکتریها نیز باید صورت گیرد تا آماده مطالعات دیگر خصوصا بررسی های مولکولی گردد.

کلمات کلیدی

, باکتریهای لومینسانس؛ شناسایی, محیط های آبی, خصوصیات بیوشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026284,
author = {خالدی, ام البنین and مشرقی, منصور and سید جواد حسینی and شهنواز, بهار and واعظی, جمیل},
title = {ردیابی باکتری های لومینسانس در حوضچه های پرورش میگو نواحی خلیج فارس},
booktitle = {کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {باکتریهای لومینسانس؛ شناسایی، محیط های آبی; خصوصیات بیوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی باکتری های لومینسانس در حوضچه های پرورش میگو نواحی خلیج فارس
%A خالدی, ام البنین
%A مشرقی, منصور
%A سید جواد حسینی
%A شهنواز, بهار
%A واعظی, جمیل
%J کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
%D 2012

[Download]