اولین همایش ملی علمی دانشجوئی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی , 2011-11-10

عنوان : ( ارزیابی کیفیت منابع آبی منطقه کانسارطلای طرقبه )

نویسندگان: اعظم ایرانپورمبارکه , سیداحمد مظاهری , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلیه عناصربطورطبیعی درسنگهاوجوددارندوغلظت وتمرکزآنهابستگی به نوع سنگهامتغیرمی باشد. تاثیرترکیب شیمیایی سنگهابرکیفیت شیمیایی آبهای سطحی وزیرزمینی درمناطق مینرالیزه وآلتره یکی ازمباحث اصلی زمین شناسی زیست محیطی می باشد. به منظورتعیین خصوصیات ژئوشیمیایی منابع آبی محدوده ی کانسارطلای طرقبه ازدیدگاه زیست محیطی، تعداد 4 نمونه ی آب که 3 نمونه مربوط به چشمه و 1 نمونه مربوط به قنات روستای دهنو جهت آنالیزشیمیایی برای تعیین غلظت 72 عنصراصلی وفرعی به روش ICP/MS برداشت گردید. ازآنجایی که ازمنابع آبی محدوده ی کانساربه عنوان منبع تامین آب استفاده می شودوباتوجه به مخاطرات ناشی ازمقادیربیش ازحدمجازعناصرخطرناک، دراین تحقیق نتایج حاصل ازآنالیزبااستانداردهای جهانی مقایسه شدندکه نشان داددریکی ازایستگاههای نمونه برداری میزان ارسنیک نسبت به استاندارد ADWG، EPAو WHOومیزان اورانیوم نسبت به استاندارد ADWG و WHOومیزان منگنزنسبت به استاندارد EPA بیش ازحدمجازمی باشد.شواهدنشان می دهدکه منشاء آلودگی اورانیوم، زمین زادبوده وناشی ازفعالیت بشرنمی باشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, کانسارطلای طرقبه, آلودگی, زمین زاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026302,
author = {ایرانپورمبارکه, اعظم and مظاهری, سیداحمد and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {ارزیابی کیفیت منابع آبی منطقه کانسارطلای طرقبه},
booktitle = {اولین همایش ملی علمی دانشجوئی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت آب، کانسارطلای طرقبه، آلودگی، زمین زاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت منابع آبی منطقه کانسارطلای طرقبه
%A ایرانپورمبارکه, اعظم
%A مظاهری, سیداحمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J اولین همایش ملی علمی دانشجوئی انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2011

[Download]