سی امین گرد همائی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب منطقه ی غرب کوهسرخ (از طرق تا بندقراء) )

نویسندگان: سمیه سلیمانی بندقرائی , محمدحسین محمودی قرائی , علیرضا سیاره ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ارزیابی هیدروژئوشیمیایی منابع آبی منطقه ی غرب کوهسرخ انجام شده است. به منظور اندازه گیری کاتیون ها و آنیون های اصلی، سیزده عدد نمونه آب از منابع آبی روستاهای محدوده ی مطالعاتی در آذر ماه 1390 برداشت گردید. با استفاده از نرم افزارAQ.QA نمودارهای مرتبط رسم گردید. کیفیت آب کشاورزی براساس دیاگرام ویلکاکس برای نمونه های آب KE-1وKE-2 نامناسب بوده و همچنین با توجه به نمودار شولر تعدای از نمونه ها برای شرب غیر قابل استفاده می باشند.تیپ آبهای منطقه عمدتا ازنوعCa – HCO3 ,Mg – HCO3 ,Na – HCO3 , Mg- SO4 , Na – SO4 , Na - Cl می باشد.

کلمات کلیدی

, هیدروژئوشیمی , منابع آبی, غرب کوهسرخ, نمودار ویلکاکس, شولر, پایپر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026304,
author = {سلیمانی بندقرائی, سمیه and محمودی قرائی, محمدحسین and علیرضا سیاره},
title = {بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب منطقه ی غرب کوهسرخ (از طرق تا بندقراء)},
booktitle = {سی امین گرد همائی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هیدروژئوشیمی ،منابع آبی، غرب کوهسرخ، نمودار ویلکاکس، شولر، پایپر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب منطقه ی غرب کوهسرخ (از طرق تا بندقراء)
%A سلیمانی بندقرائی, سمیه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A علیرضا سیاره
%J سی امین گرد همائی علوم زمین
%D 2012

[Download]