سی امین گرد همائی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( هیدروژئوشیمی منابع آبی جنوب غرب مشهد و بررسی منشا آلودگی به آنتیموان )

نویسندگان: اعظم ایرانپورمبارکه , سیداحمد مظاهری , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازندهای زمین شناسی هرمنطقه ازجمله عوامل بسیارتاثیرگذاربرکیفیت آبهابوده وتعیین کننده کیفیت شیمیایی منابع آبی آن ناحیه می باشد.به منظوربررسی خصوصیات ژئوشیمیایی منابع آبی محدوده ای ازمنطقه جنوب غرب شهرمشهد، شامل روستاهای مایان سفلی، مایان علیا، نغندروکنگ ازدیدگاه زیست محیطی، تعداد 9 نمونه ی آب شامل 6 نمونه آب چشمه، 2 نمونه آب آشامیدنی و 1 نمونه آب قنات، جهت آنالیزشیمیایی برای تعیین غلظت 72 عنصراصلی وفرعی به روش ICP/MSبرداشت گردید.ازآنجایی که روستاهای این منطقه فاقدآب آشامیدنی تصفیه شده هستندوازمنابع آبی سطحی وزیرزمینی به عنوان منبع تامین آب استفاده می کنندوباتوجه به مخاطرات ناشی ازمقادیربیش ازحدمجازعناصرخطرناک درآب، نتایج حاصل ازآنالیزبااستانداردهای جهانی مقایسه شدندکه نتایج نشان می دهدکه میزان شبه فلزسمی آنتیموان منابع آبی محدوده موردمطالعه در 8 ایستگاه براساس استانداردADWG ودر7 ایستگاه براساس استاندارد EPAوWHO بیش ازحدمجازمی باشد.شواهدنشان می دهدمنشا آلودگی آنتیموان درمنطقه موردمطالعه زمین زادبوده وناشی ازفعالیت بشرنمی باشد

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, جنوب غرب مشهد, آلودگی, آنتیموان, آب آشامیدنی, زمین زاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026306,
author = {ایرانپورمبارکه, اعظم and مظاهری, سیداحمد and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {هیدروژئوشیمی منابع آبی جنوب غرب مشهد و بررسی منشا آلودگی به آنتیموان},
booktitle = {سی امین گرد همائی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت آب، جنوب غرب مشهد، آلودگی، آنتیموان، آب آشامیدنی، زمین زاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هیدروژئوشیمی منابع آبی جنوب غرب مشهد و بررسی منشا آلودگی به آنتیموان
%A ایرانپورمبارکه, اعظم
%A مظاهری, سیداحمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J سی امین گرد همائی علوم زمین
%D 2012

[Download]