سی امین گرد همائی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( نقش زمین شناسی منطقه کلاته چوبک کاشمر بر آلودگی آب به عناصر سمی آرسنیک و بور )

نویسندگان: شکیبا حامی گازرانی , محمدحسین محمودی قرائی , احمد دادستان , جلیل مهرزاد سلاکجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علاوه بر فعالیتھای انسانی، عوامل طبیعی و لیتولوژیکی میتوانند آبھایی با کیفیت نامناسب ایجاد کنند. برھمکنشھای بین آب و سنگ نقش مھمی در تعیین کیفیت آب در تماس با سنگ داشته و عامل مھمی در ایجاد آلودگیھای طبیعی زیست محیطی به شمار می آید .منابع آب منطقه کلاتهچوبک، شمال کاشمر، به شدت تحت تاثیر لیتولوژی قرار گرفته و آلودگیھایی را با منشا زمینزاد در این منابع ایجاد کرده است. ھدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان تاثیر زمینشناسی منطقه بر روی آلودگی منابع آب منطقه به عناصر سمی آرسنیک و بر است. در ھمین راستا تعداد ٤ نمونه آب و ١٦ نمونه سنگی از منطقه مورد مطالعه برداشت شد. نمونهھای آب با آنالیز شده و در نھایت روابط بین دو عنصر ICP-OES و نمونهھای سنگ با استفاده از روش ICP-MS استفاده از روش مورد بررسی قرار SPSS آرسنیک و بر نمونهھای آبی با نمونهھای سنگی برداشت شده، با استفاده از نرمافزار گرفت.

کلمات کلیدی

, آرسنیک, بور, زمین زاد, کلاته چوبک, SPSS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026309,
author = {حامی گازرانی, شکیبا and محمودی قرائی, محمدحسین and احمد دادستان and مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {نقش زمین شناسی منطقه کلاته چوبک کاشمر بر آلودگی آب به عناصر سمی آرسنیک و بور},
booktitle = {سی امین گرد همائی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آرسنیک، بور، زمین زاد، کلاته چوبک، SPSS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش زمین شناسی منطقه کلاته چوبک کاشمر بر آلودگی آب به عناصر سمی آرسنیک و بور
%A حامی گازرانی, شکیبا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A احمد دادستان
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J سی امین گرد همائی علوم زمین
%D 2012

[Download]