بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (151-162)

عنوان : ( اثر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند )

نویسندگان: آسیه سیاهمرگویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سعید مهقانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر پویایی بانک بذر چغندر قند (Beta vulgaris L.) طی سال های 87-1385 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل دیسک+ علف کش فن مدیفام، دیسک فن مدیفام+تناوب، دیسک+ کولتیواسیون بین ردیف، دیسک+کولتیواسیون بین ردیف+تناوب، علف کش متامیترون+ علف کش فن مدیفام، علف کش متامیترون+علف کش فن مدیفام+تناوب، علف کش متامیترون+کولتیواسیون بین ردیف، علف کش متامیترون+ کولتیواسیون بین ردیف+تناوب و شاهد (عدم کنترل علف های هرز) بود. تمامی عملیات کاشت، داشت و برداشت چغندرقند طبق عرف منطقه انجام شد. نمونه برداری از جمعیت بانک بذر به روش خوشه ای و در دو عمق 10-0 و 20-10 سانتی متر در دو مرحله (قبل از کاشت و قبل از برداشت چغندرقند) انجام گرفت. در سال اول آزمایش بیشترین تراکم بذر علفهای هرز در تیمار شاهد (8/383 بذر در کیلوگرم خاک) و کمترین آن در تیمار وجین+فن مدیفام (5/52 بذر در کیلوگرم خاک) دیده شد. در سال دوم آزمایش، بیشترین تراکم بذر علف هرز بعد از شاهد (1080 بذر در کیلوگرم خاک) در تیمار متامیترون+فن مدیفام با 2/941 بذر در کیلوگرم خاک مشاهده شد. کمترین تراکم بذر نیز در تیمار وجین 319 بذر در کیلوگرم خاک دیده شد. در هر دو سال آزمایش تراکم علف های هرز در عمق 10-0 بیش از عمق 20-10 سانتی متر بود. در سال زراعی اول تراکم بذور در مرحله دوم 2/2 برابر مرحله اول و در سال زراعی دوم تراکم بذور در مرحله دوم 7/1 برابر مرحله اول بود. ر هر دو سال آزمایش، همبستگی معنی داری بین ذخیره بانک بذر در ابتدا و انتهای فصل رشد وجود داشت (به ترتیب در سال اول و دوم، 76/0=R2 و 65/0=R2). همچنین بین ذخیره بانک بذر سال اول و دوم آزمایش (71/0=R2) و فراوانی بانک بذر و فراوانی گیاهچه (77/0=R2) نیز همبستگی بالایی وجود داشت.

کلمات کلیدی

, پویایی بانک بذر, تراکم گیاهچه, همبستگی گیاهچه و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026320,
author = {آسیه سیاهمرگویی and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and سعید مهقانی},
title = {اثر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7713},
pages = {151--162},
numpages = {11},
keywords = {پویایی بانک بذر، تراکم گیاهچه، همبستگی گیاهچه و بذر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند
%A آسیه سیاهمرگویی
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A سعید مهقانی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2011

[Download]